OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NA PROWADZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH W POJAZDACH TYPU FOOD TRUCK 2024/2025

PREZYDENT MIASTA GDYNI
 
Ogłasza dwuetapowy przetarg na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony od 01 kwietnia 2024 roku do 28 lutego 2025 roku nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Orłowskiej/Promenady Królowej Marysieńki, Parku Kolibki, Placu Wolnej Ukrainy, Bulwarze Nadmorskim im. F. Nowowiejskiego, w godzinach 8.00-24.00, z przeznaczeniem na prowadzenie usług gastronomicznych w pojazdach typu Food Truck (z wyłączeniem sprzedaży napojów alkoholowych i kawy) wskazanych poniżej:
 
1. ul. Orłowskiej/Promenady Królowej Marysieńki, oznaczonej jako cześć działki nr 2462/2 obręb 0022 Orłowo, zapisanej w księdze wieczystej GD1Y/00024681/9, o pow. 16m²,
2. Bulwarze Nadmorskim im. F. Nowowiejskiego, część działki nr 381 obręb 16 Kamienna Góra, zapisanej w księdze wieczystej GD1Y/00118600/4, o pow. 16 m²,
3. Bulwarze Nadmorskim im. F. Nowowiejskiego, część działki nr 381 obręb 16 Kamienna Góra, zapisanej w księdze wieczystej GD1Y/00118600/4, o pow. 16 m²,
4. Parku Kolibki, oznaczonej jako część działki nr 3290 obręb 0022 Orłowo, zapisanej
w księdze wieczystej GD1Y/00024354/8, o pow. 16m²,
5. Placu Wolnej Ukrainy, oznaczonej jako część działki nr 2914 obręb 0026 Śródmieście, zapisanej w księdze wieczystej GD1Y/00124481/8, o pow. 16m².
 
Dla ww. nieruchomości ustala się wywoławczą wysokość czynszu dzierżawnego za cały okres dzierżawy w wysokości:
1/ oznaczonych w pkt 1,2,3,5                        w wysokości:     60 000,00 zł + 23 % VAT
2/ oznaczonej w  pkt 4                                  w wysokości:     12 000,00 zł + 23 % VAT
Minimalne postąpienie wynosi 1 000,00 zł.
 
I etap przetargu odbędzie się 06 marca 2024 roku o godz. 10.00 w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni (w budynku przy Al. Piłsudskiego 52/54).
Wadium za nieruchomości oznaczone pkt. 1, 2, 3, 5 (z określeniem pkt. lokalizacji) w wysokości
30 000,00zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych zero groszy) za każde miejsce, wadium za nieruchomość oznaczoną w pkt. 4 (z określeniem pkt. lokalizacji) w wysokości 6 000,00 zł. (słownie: sześć tysięcy złotych zero groszy), płatne przelewem bankowym na konto: Urząd Miasta Gdyni PKO Bank Polski S.A. nr rachunku 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 w terminie do 04 marca 2024 roku.
Za dochowany termin zapłaty uważa się datę uznania konta Wydzierżawiającego.
 
Wplata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z materiałami przetargowymi i ich akceptacją.
Oferty przetargowe należy złożyć w Urzędzie Miasta Gdyni w budynku przy Al. Piłsudskiego 52/54 do dnia 05 marca 2024 roku do godziny 15.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (pod numerem tel. 58 668-81-49) terminu (dnia i godziny) złożenia oferty.
 
Szczegółowe warunki wydzierżawienia nieruchomości oraz tryb przeprowadzenia przetargu zostały określone w materiałach przetargowych, zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu Miasta www.investgdynia.pl.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Zuzanna Pietrzak
Data wytworzenia informacji: 12.02.2024
Data udostępnienia informacji: 12.02.2024