zawiadomienie o doś : Budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą na dz.134/2, obręb 0020 Obłuże

ROD.6220.10.2020.AM
 
ZAWIADOMIENIE Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.09.2020r.
 
Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.),
 
zawiadamia się:
 
o wydaniu przez Prezydenta Miasta Gdyni decyzji znak ROD.6220.10.2020.AM z dnia 15.09.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „budowie stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 134/2, obręb 0020 Obłuże w Gdyni”
dla wnioskodawcy Sportowa Centrum Sp. z o.o. reprezentowanej przez Pełnomocnika.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym opinią: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (pismo z dnia 15.07.2020r. nr NS.4340.11.2020), Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (pismo z dnia 25.06.2020r. znak: RDOŚ-Gd-WOO.4220.383.2020.TW.1) oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku (pismo z dnia 27.07.2020r. nr GD.ZZŚ.3.435.214.1.2020.AR) można zapoznać się w siedzibie Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24.
 
Dane o przedmiotowej decyzji zostały umieszczone na stronie internetowej www.ekoportal.gov.pl w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod numerem 276/2020.
 
Zawiadomienie umieszcza się :
- na tablicy ogłoszeń organu w siedzibie Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni  (ul. 10 Lutego 24),
- na stronie internetowej, w Biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta Gdyni.
- w gminie Kosakowo - Urząd Gminy Kosakowo,
- w miejscu planowanej inwestycji,
 
 
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Anna Małkowska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Małkowska
Data wytworzenia informacji: 15.09.2020
Data udostępnienia informacji: 15.09.2020
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.09.2020 12:11 Aktualizacja treści Anna Małkowska
15.09.2020 12:04 Aktualizacja treści Anna Małkowska