Obwieszczenie w sprawie o wydanie doś - przebudowa magistrali ciepłowniczej w rejonie ulic Opata Hackiego, Św. Mikołaja, Chylońskiej i Lubawskiej

ROD.6220.17.2020.ER                                                                              Gdynia, 31.07.2020r.
 
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gdyni
 
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 256) , art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko”( t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 283) w związku z wnioskiem Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. zo.o. ul. Opata Hackiego 14 81-213 Gdynia reprezentowanego przez pełnomocnika w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
 
przebudowie magistrali ciepłowniczej 2XDN500 od komory ciepłowniczej K-503 do komory ciepłowniczej K-409 w rejonie ulic Opata Hackiego, Św. Mikołaja, Chylońskiej i Lubawskiej w Gdyni
 
 
zawiadamia się strony o:
 
- wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie,
- wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
.
 
Z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski w siedzibie Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, tel.(58) 668-84-94.
 
 Obwieszczenie umieszcza się w dniu 31.07.2020r.:
- na tablicy ogłoszeń organu w siedzibie Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni  (ul. 10 Lutego 24),
- na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni pod adresem www.gdynia.pl/bip
na okres 14 dni.
 
 
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klauzula informacyjna dla osoby fizycznej, od której Urząd Miasta Gdyni uzyska dane osobowe w inny sposób, niż od tej osoby
 
Działając na podstawie art. 14.1 RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U. UE.L 2016.119.1],  wobec  uzyskania  Pani/Pana danych osobowych, celem ich przetwarzania, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:
1. Dane administratora danych [ADO] – administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie
                                                            Prezydent Miasta Gdyni
Gdynia 81-382, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54
                                                            e-mail: umgdynia@gdynia.pl
                                                                              tel.: +48 58 66 88 000
2. Inspektor ochrony danych [IOD]:  
                                                            e-mail: iod@gdynia.pl
adres do korespondencji: 81-382 Gdynia,
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54
 
3. Cel przetwarzania: rozpatrzenie sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (podstawa prawna: art. 73 ust.1 i 74 ust.3a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.)
ADO nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych osobowych w celach innych niż wskazane w zdaniach poprzedzających, gdyby jednak taka okoliczność miała mieć miejsce, o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych na inne cele zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
4. Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
       a. dane identyfikacyjne,
       b. dane adresowe,
       c. dane kontaktowe,
       d. dane publiczne rejestrowe.
5. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom poza jednostkami organizacyjnymi podległymi ADO albo organami władzy publicznej zgodnie z postępowaniem właściwym w sprawie. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
6. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
7. ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
8. Źródłem pozyskanych przez ADO Pani/Pana danych osobowych jest: rejestr gruntów, ewidencja ludności, księgi wieczyste.
Równocześnie ADO informuje, iż:
9. Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie z realizacją właściwej procedury administracyjnej, w tym również nadzwyczajnych trybów  postępowania, kontrolą realizacji procedury administracyjnej oraz przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych.
10. Posiada Pani/Pan uprawnienie do:
a.       żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Gdyni (art. 15 RODO)
b.       żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
c.        żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
d.       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
e.        cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO)
11. ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Elżbieta Rybicka
Data wytworzenia informacji: 31.07.2020
Data udostępnienia informacji: 31.07.2020