obwieszczenie w sprawie o wydanie doś - osiedle "Chwarzno Polanki" w Gdyni

ROD.6220.28.2019.ER                                                                               Gdynia, 03.06.2020r.
 
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gdyni
 
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 256) , art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko”( t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 283) w związku z wnioskiem Grupy Inwestycyjnej Hossa SA ul. Władysława IV 43 81-395 Gdynia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami na osiedlu „Chwarzno Polanki” w Gdyni wraz z infrastrukturą przy ul. Chwarznieńskiej (działki nr 232, 233 0011 Chwarzno-Wiczlino)
zawiadamia się strony o:
 
przekazaniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku pisma wnioskodawcy w sprawie wyjaśnienia zapisu ust.II pkt.8 postanowienia RDOŚ Gdańsk znak: RDOŚ-Gd-WOO.4220.236.2020.MR.1 z dnia 30.04.2020r. dot. opinii o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.
 
Z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski w siedzibie Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, tel.(58) 668-84-94.
 
 
 
 
 
 Obwieszczenie umieszcza się w dniu 03.06.2020r.:
- na tablicy ogłoszeń organu w siedzibie Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni  (ul. 10 Lutego 24),
- na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni pod adresem www.gdynia.pl/bip
na okres 14 dni.
 
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Elżbieta Rybicka
Data wytworzenia informacji: 03.06.2020
Data udostępnienia informacji: 03.06.2020