Obwieszczenie o doś: Budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą na dz.134/2 obr. 0020 Obłuże

ROD.6220.10.2020.AM                                                                       
 
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 września 2020 r.
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 134/2, obręb 0020 Obłuże w Gdyni, dla wnioskodawcy Sportowa Centrum Sp. z o.o. (81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8) reprezentowanej przez pełnomocnika,
 
zawiadamia się strony postępowania o:
 
wydaniu przez Prezydenta Miasta Gdyni decyzji znak ROD.6220.10.2020.AM z dnia 15.09.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „budowie stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 134/2, obręb 0020 Obłuże w Gdyni” dla wnioskodawcy Sportowa Centrum Sp. z o.o. reprezentowanej przez Pełnomocnika.
 
Obwieszczenie umieszcza się w dniu 15.09.2020 r. :
-         na tablicy ogłoszeń w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Gdyni,
-         na stronie internetowej, w Biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta Gdyni,
-         w gminie Kosakowo - Urząd Gminy Kosakowo.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Anna Małkowska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Małkowska
Data wytworzenia informacji: 15.09.2020
Data udostępnienia informacji: 15.09.2020
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.09.2020 11:49 Dodanie informacji Anna Małkowska