Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie o ustalenie odszkodowania za udostępnienie nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Helskiej 9, Helskiej 11.

PNS.6853.7.2022.MB
Gdynia, dnia 31.01.2023 r.
 
OBWIESZCZENIE
o zebraniu materiału dowodowego
 
     Działając na podstawie art. 49a w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), Prezydent Miasta Gdyni, wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej ponownie podaje do publicznej wiadomości (Biuletyn Informacji Publicznej oraz elektroniczna tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni, tj: https://eto.um.gdynia.pl), że został zebrany cały materiał dowodowy w sprawie o ustalenie odszkodowania za udostępnienie nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Helskiej 9, Helskiej 11, stanowiącej część działki nr 3172 Obręb 0010 Chylonia o pow. 0,0058 ha, objętej decyzją tut. organu Nr 5/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r., znak: PNS.6853.19.2019.MB.
     W związku z powyższym, wobec zgromadzenia całego materiału dowodowego, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań – w terminie 3 dni od daty, w której przedmiotowe pismo zostanie uznane za doręczone.
     Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.).
     Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Referacie Mienia Skarbu Państwa Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, w godz. urzędowania: 8:00-16:00. Jednakże z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego i podjęte działania, mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz ryzyka zakażenia, ograniczona została możliwość osobistego stawiennictwa w Urzędzie Miasta Gdyni. W związku z powyższym, w przypadku wyrażenia woli skorzystania z uprawnienia zapoznania się z aktami  sprawy, osobiste stawiennictwo w siedzibie organu możliwe będzie wyłącznie po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty - nr telefonu: (58) 668-85-25.
     Za dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie wskazuje się dzień 31 stycznia 2023 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Bekacz
Wprowadził informację: Jakub Zieliński
Data wytworzenia informacji: 31.01.2023
Data udostępnienia informacji: 31.01.2023