Obwieszczenie o zawiadomieniu w sprawie przedłużenia terminu zakończenia postępowania (dz. 2690/1 Gdynia, obr. Dąbrowa)

PNS.6833.37.2020.JZ Gdynia, 30 listopada 2021 r.
za dowodem doręczenia


OBWIESZCZENIE
O ZAWIADOMIENIU
w sprawie przedłużenia terminu zakończenia postępowania


     Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) Prezydent Miasta Gdyni, wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej obwieszcza, że w dniu 30 czerwca 2021 r. zostało wydane zawiadomienie o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania w sprawie dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość, położoną w Gdyni dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1Y/00009093/9. Z powyższej nieruchomości odszkodowanie zostanie ustalone za działkę oznaczoną ewidencyjnie jako nr 2690/1 (obręb Dąbrowa) o pow. 0,0010 ha (wydzieloną z działki  nr 2690), przejętą z mocy prawa na własność Gminy Miasta Gdyni na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy Lukrecjowej (budowa łącznika drogowego) w Gdyni przy ul. Gorczycowej i Lukrecjowej”).
     Z treścią zawiadomienia, jak i z wszystkimi aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Z uwagi na trwającą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pandemię koronawirusa SARS Cov-2 może to nastąpić tylko i wyłącznie po uprzednim umówieniu spotkania (tel. 58 668 8954).
     Za dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie wskazuje się dzień 30 listopada 2021 r. Stosownie do art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia.Otrzymują:
1. https://bip.um.gdynia.pl/ (zakładka „Nieruchomości i Geodezja”, podzakładka „odszkodowania”)
2. Elektroniczna tablica ogłoszeń umieszczona w Urzędzie Miasta Gdyni, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.
3. PNS a/a.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Bekacz
Wprowadził informację: Jakub Zieliński
Data wytworzenia informacji: 30.11.2021
Data udostępnienia informacji: 30.11.2021