Obwieszczenie o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Gdyni przy ul. Metalowej


                                                                                                                                   Gdynia, dnia 29.04.2021 r.

PNS.6833.30.2020.SŻ
 
 
 
 
 
Obwieszczenie
o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania
 
 
Działając na podstawie art. 36, 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadamiam o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Gdyni przy ul. Metalowej, oznaczoną ewidencyjnie jako Obręb Pogórze - 0023, działka nr 839/1 o pow. 142 m2, wydzielona z działki nr 839, objętą decyzją Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2020 r., Nr RAAI.6740.8.2.2020.MK-486/ulica o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Metalowej i Rogali w Gdyni”.
W związku z koniecznością uzupełnienia materiału dowodowego na potrzeby ustalenia stanu nieruchomości na dzień wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, załatwienie sprawy w uprzednio wyznaczonym terminie nie jest możliwe. Przewidywany termin zakończenia postępowania planowany jest do dnia 30 czerwca 2021 r.
W toku niniejszego postępowania stronom przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni wykonującego zadania starosty z zakresu administracji rządowej.
Akta sprawy znajdują się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
 
Za dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie wskazuje się dzień 29 kwietnia 2021 r. Stosownie do art. 49 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Bekacz
Wprowadził informację: Jolanta Śmigiel
Data wytworzenia informacji: 29.04.2021
Data udostępnienia informacji: 29.04.2021