Obwieszczenie o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 3329/6 obręb Orłowo


Gdynia, dnia 23.06.2022 r.
PNS.6833.48.2020.SL
 
 
 
 
 
Obwieszczenie
o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania
 
 
            Działając na podstawie art. 36, 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zawiadamiam o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Gdyni, oznaczoną ewidencyjnie jako Obręb Orłowo – 0022, działka nr 3329/6 o pow. 14 m2, wydzielona z działki nr 3329/1, objętą decyzją Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10 grudnia 2020 r., Nr RAAIII.6740.8.5.2020.SM-822/ulica o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej wraz z rozbudową ulicy Bernadowskiej w Gdyni”.
W związku z koniecznością prawidłowego zawiadomienia wszystkich osób, posiadających przymiot strony o toczącym się postępowaniu, przewidywany termin załatwienia sprawy planowany jest do dnia 31 sierpnia 2022 r.
W toku niniejszego postępowania stronom przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni wykonującego zadania starosty z zakresu administracji rządowej.
Stosownie do art. 49 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia. Za dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie wskazuje się dzień 23 czerwca 2022 r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Bekacz
Wprowadził informację: Jolanta Śmigiel
Data wytworzenia informacji: 23.06.2022
Data udostępnienia informacji: 23.06.2022