Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Ogrodnika Miasta
Adres: al. Zwycięstwa 291A, 81-525 Gdynia
Numer pokoju: 7, 8, 9

Adres do korespondencji:
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 527-32-03
58 527-32-04
58 527-32-05
58 527-32-06
58 527-32-07

Fax: 58 668-84-70
E-mail: ogrodnik.miejski@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa winno zawierać niżej wskazane dane i załącznik:
- imię, nazwisko i adres zgłaszającego (dodatkowo nr telefonu kontaktowego) będacego właścicielem/współwłaścicielem  nieruchomości,
- oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma zostać usunięte:
nr ewidencyjny działki, nr obrębu, nazwę ulicy,
- rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości,
- oryginał lub uwierzytelnioną kopię pełnomocnictwa, jeżeli zgłaszający ustanowił pełnomocnika,
- dowód wniesienia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty,
- w przypadku współwłasności pisemne zgody wszystkich współwłaścicieli działki na usunięcie drzewa/drzew
- w przypadku dużej wspólnoty osób fizycznych - oryginał lub uwierzytelnione kopie uchwał o wyborzez członków zarzadu wspólnoty oraz o zgodzie członków wspólnoty na usunięcie drzewa/drzew
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia dokonanie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa z działki stanowiącej własność/współwłasność osoby fizycznej/osób fizycznych, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą.

Zgłoszenie należy złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Opłaty: Złożenie zgłoszenia wraz z załącznikami (za wyjątkiem udzielonego pełnomocnictwa) jest bezpłatne.
Za udzielenie pełnomocnictwa (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1044, ze zm.: załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część IV) należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł (gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty).
Za wwydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1044,ze zm.: załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część II, pkt 21), należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł (gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty).
Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Prezydent Miasta Gdyni. Opłatę skarbową za udzielone pełnomocnictwo można wnieść w kasie obsługiwanej przez bank PKO Bank Polski SA w UM Gdyni przy al. Piłsudskiego 52/54 sala 27  lub przelewem rachunek bankowy Gminy Miasta Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w PKO Bank Polski SA.
Czas załatwienia sprawy: 1. W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin w terenie w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa i obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 5cm od poziomu terenu, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni, nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.

Uwaga. 1) Brak możliwości przeprowadzenia oględzin w terenie wyklucza możliwość usunięcia drzewa na podstawie zgłoszenia wniesionego do organu.
W przypadku braku możliwości wejścia na teren nieruchomości, na której usytuowane jest planowane do usunięcia drzewo lub w przypadku braku możliwości identyfikacji drzewa na jej terenie z uwagi na nieobecność zgłaszającego podczas umówionych przez organ oględzin, konieczne będzie wyznaczenie kolejnego terminu ich przeprowadzenia. Wskazany wyżej termin dla wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia liczyć się będzie od dnia przeprowadzenia skutecznych oględzin.
2) W przypadku konieczności przeprowadzenia kilku oględzin w terenie z uwagi na liczbę drzew zgłoszonych do usunięcia, 14. dniowy termin na wniesienie sprzeciwu liczy się od daty przeprowadzenia ostatnich oględzin na nieruchomości.  

2. W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw.
Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora albo w przypadku, o którym mowa w art. 39¹ Kpa – dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.

3. W przypadku niekompletnego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa (nieposiadającego danych identyfikujących osobę zgłaszajacą, nieruchomość lub bez załącznika graficznego lub mapy) organ w drodze postanowienia nakłada obowiązek jego uzupełnienia z zakreśleniem nieprzekraczalnego terminu 7. dni od dnia doręczenia postanowienia.

Uwaga. W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia, organ obligatoryjnie wnosi sprzeciw do zgłoszenia.
Tryb odwoławczy: 1. Na postanowienie w sprawie usunięcia braków w zgłoszeniu nie przysługuje zażalenie.
2. Odwołanie od decyzji w sprawie sprzeciwu do zamiaru usunięcia drzewa składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 80-824 Gdańsk, w terminie 14. dni od dnia doręczenia/odebrania decyzji,  za pośrednictwem Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni.
Podstawa prawna: Podstawa prawna dotycząca zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa -  art. 83f  ust. 4-20  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1614, ze zm.).
Inne informacje: 1. Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa z działki stanowiącej własność osoby fizycznej, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą nie dotyczy drzewa, którego obwód pni  mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

2. W przypadku usunięcia drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną za usunięcie  drzewa bez zezwolenia.

3.W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, jego usunięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

4. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ  w związku ze złożonym zgłoszeniem usunięcia drzewa  złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

5. Organ może, przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.
Uwaga: Organ wydaje zaświadczenie na wniosek zgłaszającego.

6. Organ   obligatoryjnie wnosi sprzeciw do zamiaru usunięcia drzewa w przypadku gdy:
a) zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na jego usunięcie,
b) wnioskodawca nie uzupełni zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia.

7. Organ może wnieść sprzeciw do zgłoszenia w przypadku gdy:
a) drzewo zlokalizowane jest na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub teren ten jest chroniony innymi zapisami tego planu (nie dotyczy własciwości Prezydenta Miasta Gdyni),
b) drzewo usytuowane jest na terenie objętym jedną z form ochrony, tj. w parku narodowym (nie dotyczy Gminy Miasta Gdynia)  w parku krajobrazowym, w rezerwacie przyrody, na obszarze chronionego krajobrazu (nie dotyczy Gminy Miasta Gdynia) lub na obszarze Natura 2000,
c) w przypadku spełnienia przez drzewo kryteriów  uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody określonych przez Ministra Środowiska w drodze rozporządzenia.
Uwaga. Wniesienie sprzeciwu przez organ wyklucza możliwość usunięcia drzewa wskazanego w zgłoszeniu.
Do 14. dniowego terminu na wniesienie przez organ sprzeciwu należy doliczyć kilka dni na przekazanie ewentualnego rozstrzygnięcia organu (decyzji o sprzeciwie) za pośrednictwem operatora pocztowego.

8. Organ udostępnia protokół z oględzin wyłącznie na wniosek zgłaszającego.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Schenk
Wprowadził informację: Anna Jakubowska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Niedźwiecka-Krause
Data wytworzenia informacji: 06.06.2017
Data udostępnienia informacji: 07.09.2017
Ostatnia aktualizacja: 22.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.09.2022 13:33 Aktualizacja treści Ewa Niedźwiecka-Krause
30.08.2022 13:01 Aktualizacja treści Ewa Niedźwiecka-Krause
31.10.2019 15:45 Korekta Kamil Konopiński
04.09.2019 11:00 Aktualizacja treści Zofia Halikowska
04.09.2019 08:46 Dodanie informacji Kamil Konopiński GCK
04.09.2019 07:37 Aktualizacja treści Zofia Halikowska
20.03.2019 10:59 Aktualizacja treści Anna Jakubowska
01.03.2019 10:23 Aktualizacja treści Anna Jakubowska
01.03.2019 09:36 Aktualizacja treści Anna Jakubowska
10.07.2018 14:24 Korekta Anna Jakubowska
10.07.2018 14:04 Aktualizacja treści Anna Jakubowska
10.07.2018 13:59 Aktualizacja treści Anna Jakubowska
06.07.2018 11:58 Aktualizacja treści Anna Jakubowska
06.07.2018 11:53 Aktualizacja treści Anna Jakubowska
07.09.2017 14:00 Aktualizacja treści Anna Zawadzka
07.09.2017 13:56 Korekta Anna Zawadzka
07.09.2017 13:55 Korekta Anna Zawadzka
07.09.2017 13:50 Aktualizacja treści Anna Zawadzka
16.06.2017 11:31 Zmiana załącznika Anna Zawadzka
16.06.2017 08:40 Korekta Anna Zawadzka
16.06.2017 08:19 Korekta Anna Zawadzka
07.06.2017 14:07 Korekta Michał Kowalski
06.06.2017 13:06 Aktualizacja treści Anna Zawadzka
06.06.2017 13:06 Aktualizacja treści Anna Zawadzka
06.06.2017 12:31 Aktualizacja treści Anna Zawadzka