Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga uzyskania pozwolenia – przydomowa oczyszczalnia ścieków

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Środowiska
Referat Ocen Środowiskowych
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 519

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00

Numer telefonu:
58 527-33-00

Fax: 58 527 33 00
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: 1. Wniosek zawierający informacje wymienione w art. 152 ust.2 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 2556 ze zm.), w szczególności:
-   oznaczenie właściciela oczyszczalni, adres zamieszkania,
-   adres lokalizacji oczyszczalni, nr ewidencyjny działki,
-   oświadczenie, że oczyszczalnia wykorzystywana jest na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód,
-   określenie rodzaju i ilości oczyszczanych ścieków oraz maksymalnej przepustowości oczyszczalni,
-   określenie typu i rodzaju oczyszczalni,
-   opis technologii oczyszczania ścieków i sposobu ich odprowadzania,
-   informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami;
Można również skorzystać ze wzoru wniosku zamieszczonego w załączniku;
2. kopia zgłoszenia zezwalającego na rozpoczęcie robót budowlanych lub kopia pozwolenia na budowę;
3. powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna lub mapa sytuacyjna z naniesieniem lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków;
4. dokumentacja techniczna opisująca zasady funkcjonowania zainstalowanej oczyszczalni (wraz z certyfikatami i aprobatami technicznymi lub deklaracjami zgodności urządzenia);
5. w przypadku wprowadzania ścieków do ziemi, wyniki wierceń potwierdzające, że miejsce wprowadzania ścieków oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych, lub w przypadku wprowadzania ścieków za pośrednictwem urządzenia wodnego, że najwyższy użytkowy poziom wodonośny wód podziemnych znajduje się co najmniej 1,5 m pod dnem tego urządzenia (opinia geologiczna o możliwości wykonania studni chłonnej lub drenażu rozsączającego).
     UWAGA:
1. W przypadku przekroczenia ram zwykłego korzystania z wód, konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na podstawie art. 389 pkt 1, w związku z art. 35 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2625 ze zm.). Zgodnie z art. 33 i 34 ustawy Prawo wodne, przekracza się ramy zwykłego korzystania z wód między innymi w przypadku:
- korzystania z oczyszczalni na potrzeby działalności gospodarczej,
- gdy oczyszczone ścieki wprowadzane będą do wód lub do ziemi w ilości przekraczającej 5 m3/dobę;
2. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora, do wniosku należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa.
Sposób załatwienia sprawy: Przyjęcia zgłoszenia lub wniesienie sprzeciwu w drodze decyzji
Opłaty: 1. Przyjęcie zgłoszenia nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022r., poz. 2142 ze zm.);
2. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora opłata skarbowa w kwocie 17 zł. za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
Płatności:
- przelew na konto bankowe Urzędu Miasta Gdyni PKO BANK  POLSKI S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
- lub gotówką w kasach Urzędu przy ul. Piłsudskiego lub
- lub gotówką z podaniem przedmiotu opłaty w oddziałach banków i na poczcie (płatności wykonywane w oddziałach PKO BANK POLSKi S.A. odbywają się bezprowizyjnie).
Czas załatwienia sprawy: 30 dni od dnia zgłoszenia
Tryb odwoławczy: Od decyzji odmownej (sprzeciw w drodze decyzji) służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w ciągu czternastu dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem tutejszego organu.
Podstawa prawna: - art. 152 ust. 1-4, art. 153, art. 378 ust. 1 Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 2556 ze zm.);
- art. 33, art. 34 i art. 389 pkt 1, w związku z art. 35 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2022r., poz. 2625 ze zm.);
- §2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2019r., poz. 1510);
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022r., poz. 2142 ze zm.);
- §129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 775).
Uwaga:
- Najwyższe dopuszczalne wartości zanieczyszczeń dla ścieków z oczyszczalni ścieków bytowych i komunalnych oraz ścieków z oczyszczalni ścieków w aglomeracji określa rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311)
- Granice aglomeracji Gdynia zostały wyznaczone Uchwałą Nr XXIV/829/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie: wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gdynia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020r., poz. 5301), zmienioną Uchwałą Nr XLVIII/1475/22 Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gdynia ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 10.01.2023r., poz. 96).
Inne informacje: Zgłoszenia instalacji należy dokonać przed rozpoczęciem jej eksploatacji.
Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
Prowadzący instalację wymagającą zgłoszenia, jest obowiązany przedłożyć Prezydentowi Miasta Gdyni poprzez Wydział Środowiska UM informacje o:
- rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji,
- zakończeniu eksploatacji instalacji,
- zmianie w zakresie danych lub informacji w dokonanym już zgłoszeniu.
Informacje te należy przedłożyć w terminie 14 dni odpowiednio od dnia rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji, zakończenia eksploatacji instalacji, zmiany w zakresie danych lub informacji.
Należy dokonać ponownego zgłoszenia instalacji, jeżeli zmiana wprowadzona w instalacji ma charakter istotnej zmiany.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Kalina Pieczyńska
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Zaorska
Data wytworzenia informacji: 11.10.2012
Data udostępnienia informacji: 26.04.2023
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.04.2023 11:51 Aktualizacja treści Iwona Zaorska
28.04.2023 11:29 Aktualizacja treści Iwona Zaorska
26.04.2023 08:17 Aktualizacja treści Iwona Zaorska
26.04.2023 08:14 Aktualizacja treści Iwona Zaorska
28.02.2023 10:28 Aktualizacja treści Iwona Zaorska
02.02.2023 09:57 Aktualizacja treści Iwona Zaorska
20.01.2023 09:40 Aktualizacja treści Iwona Zaorska
17.05.2022 14:30 Aktualizacja treści Iwona Zaorska
10.05.2022 10:45 Aktualizacja treści Iwona Zaorska
21.08.2019 10:56 Aktualizacja treści Anna Małkowska
14.05.2019 10:12 Aktualizacja treści Anna Małkowska
21.03.2019 12:38 Aktualizacja treści Anna Małkowska
28.02.2019 10:52 Aktualizacja treści Anna Małkowska
06.11.2018 11:58 Aktualizacja treści Anna Małkowska
06.11.2018 11:54 Aktualizacja treści Anna Małkowska
06.11.2018 11:50 Aktualizacja treści Anna Małkowska
08.08.2018 14:46 Aktualizacja treści Iwona Pichola
08.08.2018 14:20 Aktualizacja treści Iwona Pichola
24.07.2018 13:14 Aktualizacja treści Iwona Pichola
15.06.2018 09:24 Aktualizacja treści Iwona Pichola
28.05.2018 13:34 Aktualizacja treści Anna Bubel
28.05.2018 12:48 Aktualizacja treści Anna Bubel
23.02.2018 12:38 Aktualizacja treści Anna Bubel
09.02.2018 10:12 Aktualizacja treści Anna Bubel
04.01.2018 14:46 Aktualizacja treści Anna Małkowska
08.11.2017 12:42 Korekta Kalina Pieczyńska
24.05.2017 14:48 Korekta Michał Kowalski