Wydawanie zezwolenia na zbieranie odpadów

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Środowiska
Referat Gospodarki Odpadami
Adres: ul. 10 Lutego 33, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 602

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 527-32-88
58 527-32-87

Fax: 58 77 23 510
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek należy przygotować zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.).
 2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 42 ust. 3a, 3c, 4a, 4b i 4c ustawy o odpadach tj.:
 • Dokument  potwierdzający  tytuł  prawny  do  terenu,  na  którym odpady będą zbierane i magazynowane, a w przypadku zbierania odpadów niebezpiecznych lub odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości w formie aktu notarialnego, z zastrzeżeniem art. 41b ust. 2,3,4 ustawy o odpadach.
 • Zaświadczenia o niekaralności oraz oświadczenia, o których mowa w art. 42 ust. 3a i 3b ustawy o odpadach.
 • Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.
 • Operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej.
 • Postanowienie komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, uzgadniające warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
      3. Zaleca się dołączenie:
 • Aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnego wpisu do centralnej ewidencji działalności gospodarczej.
Sposób załatwienia sprawy: Decyzja.
Opłaty: Opłata skarbowa za zezwolenie wynosi:
 1. 616 zł za zezwolenie,
 2. 308 zł za zmianę zezwolenia.
Opłatę można uiścić:
 • przelewem na konto bankowe Urzędu Miasta Gdyni PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 lub,
 • gotówką z określeniem przedmiotu wpłaty w oddziałach banków i na poczcie (płatności wykonywane w oddziałach PKO Bank Polski S.A. odbywają się bezprowizyjnie).
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z KPA do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy
Tryb odwoławczy: W terminie 14 dni od otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk - za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni.
Podstawa prawna:
 • Art. 41. ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923),
 • Art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm).
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Damian Kleina
Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof Martusewicz
Data wytworzenia informacji: 10.02.2010
Data udostępnienia informacji: 25.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.09.2022 15:00 Aktualizacja treści Krzysztof Martusewicz
13.08.2019 15:35 Aktualizacja treści Krzysztof Martusewicz
13.03.2019 11:26 Zmiana załącznika Krzysztof Martusewicz
13.03.2019 11:24 Zmiana załącznika Krzysztof Martusewicz
13.03.2019 11:23 Zmiana załącznika Krzysztof Martusewicz
13.09.2018 13:06 Aktualizacja treści Damian Kleina
13.09.2018 13:05 Dodanie informacji Damian Kleina
12.09.2018 12:14 Aktualizacja treści Damian Kleina
07.03.2018 12:07 Aktualizacja treści Damian Kleina
02.11.2017 13:23 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
25.05.2017 14:14 Zmiana załącznika Damian Kleina
27.04.2017 09:49 Aktualizacja treści Damian Kleina
24.04.2017 10:50 Aktualizacja treści Damian Kleina