Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Środowiska
Referat Ekorozwoju
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 515

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 527-33-00
58 527-33-05
58 527-33-04

Fax: -
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o rejestrację (wnioski są dostępne do pobrania na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie);
2. Dowód własności;
3. Dokumenty potwierdzające informację o właścicielu i współwłaścicielach;
4. Dokument o rejestracji jednostki pływającym w innym rejestrze w kraju lub za granicą, jeśli wcześniej była zarejestrowana;
5. Czytelne zdjęcie tabliczki znamionowej z numerem identyfikacyjnym jednostki oraz deklaracja zgodności CE, w której wskazano ten numer;
6. Dokument rejestracyjny potwierdzający indywidualny numer identyfikacyjny (INI), jeżeli został nadany;
7. Dokument o rodzaju napędu jednostki pływającej, a w przypadku napędu mechanicznego, także o jego mocy w kW,
8. Dokument o marce i modelu lub typie jednostki pływającej,
9. Dokument o podstawowych wymiarach i parametrach jednostki pływającej,
10. Dokument o materiale głównym, z którego zbudowany jest kadłub jednostki pływającej,
11. Dokument o roku budowy i producencie jednostki pływającej,
12. Dokument  o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób na pokładzie jednostki pływającej, jeżeli została określona w deklaracji zgodności CE lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot,
13. Dokument o dopuszczalnej sile wiatru oraz znaczącej wysokości fali, jeżeli zostały określone w deklaracji zgodności CE lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot,
14. Dowód wniesienia opłaty,
15. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do załatwiania spraw związanych z rejestracją jednostki pływającej, składany w przypadku załatwiania tych czynności przez pełnomocnika (osobę upoważnioną),
16. Dowód wniesienia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego lub potwierdzonym przez właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego jednostka pływająca została sprowadzona.
Powyższego nie stosuje się do składania deklaracja zgodności CE.
Sposób załatwienia sprawy: Komplet dokumentów należy złożyć elektronicznie przez stronę REJA24:
Reja24

Dokument rejestracyjny jachtów i innych jednostek pływających odbiera się osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-15:00, w pokoju nr 515 przy ul. 10 Lutego 24. Odbiór w innych godzinach możliwy wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się.
Opłaty:

80 zł - za rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego
 
80 zł - za zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego
 
80 zł - za wydanie wtórnika dokumentu rejestru
 
15 zł - za rozpatrzenie wniosku o wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

17 zł - za udzielenie pełnomocnistwa (upoważnienia) do załatwiania spraw związanych z rejestracją jednostki pływającej o długości do 24 m. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu


Numer rachunku bankowego, na które należy dokonać opłat za złożenie wniosku o rejestrację / zmianę danych / wydanie wtórnika (w tytule przelewu: opłata za rejestrację jednostki pływającej, imię i nazwisko/ nazwa firmy):

44 1440 1026 0000 0000 0033 5045

Numer rachunku bankowego, na które należy dokonać opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (w tytule przelewu: opłata za pełnomocnictwo do rejestracji jednostki pływającej, imię i nazwisko / nazwa firmy):

73 1440 1026 6153 0410 0000 0065


OPŁATA NIE PODLEGA ZWROTOWI - nawet w przypadku wydania zawiadomienia o pozostawieniu sprawy bez rozpoznania (na przykład z powodu braku wymaganej dokumentacji) lub decyzji o odmowie wpisania jednostki do rejestru.

Czas załatwienia sprawy: Wnioski są rozpatrywane zgodnie z kolejnością zgłoszeń, w terminie do 30 dni, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku.
Tryb odwoławczy: Od decyzji organu rejestrującego przysługuje odwołanie do:
  • Ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej – w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach morskich albo na wodach morskich i śródlądowych,
  • Ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej – w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach śródlądowych.
Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (tj. Dz.U.2020.1500 ze zm.),
  • Rozporządzenie z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (tj. Dz.U.2020.248),
  • Rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (tj. Dz.U.2020.763).
Inne informacje: Wnioski są dostępne do pobrania na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Anna Bubel
Ostatnio zmodyfikował: Anna Bubel
Data wytworzenia informacji: 31.07.2020
Data udostępnienia informacji: 01.08.2020
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.11.2023 09:10 Aktualizacja treści Anna Bubel
08.11.2023 09:08 Aktualizacja treści Anna Bubel
31.10.2023 13:11 Aktualizacja treści Beata Pukło
29.06.2023 13:59 Aktualizacja treści Anna Bubel
27.04.2023 14:46 Aktualizacja treści Anna Bubel
20.03.2023 14:40 Aktualizacja treści Anna Bubel
22.02.2023 10:39 Aktualizacja treści Anna Bubel
02.02.2023 13:01 Aktualizacja treści Anna Bubel
24.10.2022 13:15 Aktualizacja treści Anna Bubel
04.08.2022 08:53 Aktualizacja treści Natalia Tańska
28.07.2022 09:58 Aktualizacja treści Anna Bubel
20.06.2022 11:03 Aktualizacja treści Anna Bubel
01.06.2022 13:45 Aktualizacja treści Anna Bubel
16.05.2022 14:39 Aktualizacja treści Agata Madejska
09.05.2022 09:17 Zmiana załącznika Natalia Tańska
29.04.2022 13:25 Zmiana załącznika Natalia Tańska
25.04.2022 11:07 Aktualizacja treści Anna Bubel
29.03.2022 10:59 Aktualizacja treści Anna Bubel
20.01.2022 10:37 Aktualizacja treści Anna Bubel
20.01.2022 10:36 Aktualizacja treści Anna Bubel
20.01.2022 10:36 Aktualizacja treści Anna Bubel
30.08.2021 09:33 Aktualizacja treści Agata Madejska
27.08.2021 13:51 Aktualizacja treści Anna Bubel
27.08.2021 13:42 Aktualizacja treści Anna Bubel
13.05.2021 11:51 Aktualizacja treści Joanna Orzoł
13.05.2021 11:48 Aktualizacja treści Joanna Orzoł
29.04.2021 11:49 Aktualizacja treści Joanna Orzoł
05.08.2020 14:30 Aktualizacja treści Barbara Strzelczyńska
31.07.2020 14:39 Dodanie informacji Anna Bubel