Projekty robót geologicznych - zatwierdzanie

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Środowiska
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 518

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00

Numer telefonu:
58 527-32-70

Fax: -
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Wniosek wraz z załącznikami: 2 egz. projektu i dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji.
We wniosku należy zamieścić informację o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty te mają być wykonywane. 
Pełnomocnik przedkłada oryginał pełnomocnictwa.
Sposób załatwienia sprawy: Decyzja.
Opłaty: 10 zł (zgodnie z ust. 53 cz. I załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej - tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.);
17 zł w przypadku złożenia pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Płatności:
* przelewem na konto bankowe Urzędu Miasta Gdyni PKO BANK POLSKI S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
lub
* gotówką:
- w kasach Urzędu przy Al. Marsz. Piłsudskiego, po odbiorze zlecenia wpłaty w tut. Wydziale;
- w oddziałach banków i na poczcie (płatności wykonywane w oddziałach PKO BANK POLSKI S.A. odbywają się bezprowizyjnie).
* W tytule przelewu lub wpłaty należy podać przedmiot opłaty.
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z KPA decyzję administracyjną wydaje się w ciągu jednego miesiąca. W przypadkach szczególnie skomplikowanych termin może się wydłużyć do 2-miesięcy.
Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku za pośrednictwem organu, który decyzję wydał, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Podstawa prawna:
  1. Art. 79, 80 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 633 ze zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych (Dz. U. z 2023, poz. 155 ze zm.).
Inne informacje: Wniosek o zatwierdzenie projektu może złożyć tylko podmiot finansujący projektowane prace lub jego pełnomocnik.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Iwona Zaorska
Data wytworzenia informacji: 09.10.2012
Data udostępnienia informacji: 01.05.2023