Dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno - inżynierskie - zatwierdzanie

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Środowiska
Referat Ocen Środowiskowych
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 518

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00

Numer telefonu:
58 527-32-70

Fax: -
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji wraz z 4 egz. dokumentacji i dowodem wpłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji; pełnomocnik przedkłada oryginał pełnomocnictwa. Wniosek musi ponadto określać miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub jego siedzibę, numer REGON, NIP lub PESEL.
Sposób załatwienia sprawy: Decyzja o zatwierdzeniu dokumentacji.
Opłaty: 10 zł za wydanie decyzji (zgodnie z ust. 53 cz. I załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.)
17 zł w przypadku złożenia pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
* przelewem na konto bankowe Urzędu Miasta Gdyni PKO BANK POLSKI S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z KPA decyzję administracyjną wydaje się w ciągu jednego miesiąca. W przypadkach szczególnie skomplikowanych termin może się wydłużyć do 2-miesięcy.
Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, za pośrednictwem organu wydającego decyzję terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Podstawa prawna:
  1. art. 90-93 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 633 ze zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r., w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2033).
Inne informacje: Wniosek o zatwierdzenie składa podmiot, który otrzymał decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych lub jego pełnomocnik.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Iwona Zaorska
Data wytworzenia informacji: 09.10.2012
Data udostępnienia informacji: 01.05.2023