Dofinansowanie wykonania inwestycji służących do gromadzenia, zagospodarowania i wykorzystania wód opadowych lub roztopowych

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Środowiska
Referat Ekorozwoju
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 515

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 527-33-00
58 527-33-06
58 527-33-04

Fax: -
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
 1. wniosek
 2. dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości
 3. projekt urządzeń służących do gromadzenia, zagospodarowania i wykorzystania wód opadowych lub roztopowych w miejscu ich powstawania wraz z opisem technicznym i szacunkowym kosztorysem
 4. dokumentacja fotograficzna z miejscem inwestycji przed realizacją
 5. zgoda pozostałych współwłaścicieli na wykonanie inwestycji, gdy wniosek składany jest przez współwłaściciela nieruchomości lub uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na wykonanie inwestycji gdy wniosek składany jest przez wspólnotę mieszkaniową
 6. gdy wniosek składany jest przez pełnomocnika lub organ jednostki organizacyjnej – pełnomocnictwo, potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia uchwały organu lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do reprezentowania wnioskodawcy w postępowaniu o udzielenie dotacji
 7. pozwolenie konserwatora zabytków, o ile jest ono wymagane
Sposób załatwienia sprawy:
 1. Analiza złozonych dokumentów.
 2. Podpisanie umowy między Gminą Miasta Gdyni a Dotowanym.
 3. Realizacja inwestycji przez Dotowanego.
 4. Rozliczenie umowy o dotację przez Dotowanego.
 5. Oględziny inwestycji.
 6. Przelew kwoty dotacji na konto Dotowanego lub odbiór w kasie Urzędu.
Opłaty: Bez opłat
Czas załatwienia sprawy: Wnioski są rejestrowane i rozpatrywane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na dany rok. Po wyczerpaniu środków w danym roku wnioski przechodzą na kolejny rok.
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
Podstawa prawna: Art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.).
Uchwała Nr XXII/728/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 września 2020r.
Inne informacje: Wysokość dofinansowania wynosi 80% udokumentowanych kosztów kwalifikowanych wykonanej inwestycji. Łączna wartość przyznanej dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.
 
Do dofinansowania kwalifikowane są inwestycje zrealizowane po dacie podpisania umowy z Gminą Miasta Gdyni.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Agata Lipińska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Bubel
Data wytworzenia informacji: 03.11.2020
Data udostępnienia informacji: 03.11.2020
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.04.2023 15:13 Aktualizacja treści Anna Bubel
27.04.2023 14:37 Aktualizacja treści Anna Bubel
24.04.2023 15:02 Aktualizacja treści Anna Bubel
31.05.2022 08:50 Aktualizacja treści Anna Bubel
26.05.2022 12:03 Aktualizacja treści Anna Bubel
26.05.2022 11:08 Aktualizacja treści Anna Bubel
16.05.2022 14:37 Aktualizacja treści Agata Madejska
16.05.2022 14:35 Aktualizacja treści Agata Madejska
21.09.2021 15:12 Aktualizacja treści Anna Bubel
24.06.2021 14:32 Korekta Michał Kowalski
27.05.2021 14:56 Aktualizacja treści Anna Bubel
12.05.2021 13:11 Aktualizacja treści Anna Bubel
20.01.2021 13:32 Aktualizacja treści Agata Lipińska
05.11.2020 08:02 Aktualizacja treści Agata Lipińska
04.11.2020 08:01 Dodanie informacji Agata Lipińska