Klauzula informacyjna Przedszkola nr 30

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.);    
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U . z 2019 r. poz.1481 z późn.(zm.)                                                                                                                          
4. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej z późniejszymi zmianami  ( Dz.U. z 2018 r. poz.1900).
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i  placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591)
 
Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych  osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka  jest Przedszkole nr 30 w Gdyni ul. Zielona 53, tel. 58 665 82 88, 58 620 90 36, e-mail: przedszkole@p30.edu.gdynia.pl
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest pani Luiza Bukowska, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: edu.iod@gdynia.pl  korespondencyjnie na adres  Urząd Miasta Gdyni. Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
3. Celem zbierania danych jest wypełnianie statutowych zadań Przedszkola w zakresie opieki, wychowania i kształcenia Pani/Pana dziecka. art.6 ust.1  lit.C).             
4. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przekazywane: 
                                    
a) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu w procesie rekrutacji do przedszkola i kontynuacji edukacji przedszkolnej oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom przedszkola,
b) podmiotom udostępniającym nam programy umożliwiające naliczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, 
c)  szkołom podstawowym w celach informacyjnych dotyczących realizacji obowiązku przedszkolnego, 
d) Systemowi Informacji Oświatowej w celach statystycznych.  
                                                            
5. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.  
7. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych .
8. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, w tym przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów.
9. Na mocy przysługujących Pani/Panu uprawnień może Pani/Pan złożyć do Dyrektora jako Administratora Danych Osobowych wniosek  o:
           
a) sprostowanie/poprawienie danych osobowych własnych lub dziecka,
b) usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszej stronie internetowej,                                    
c) ograniczenie przetwarzania danych osobowych,   
d) dostęp do danych (o informację o przetwarzanych danych oraz kopię danych).
                                                                              
10. Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana lub danych Pani/Pana dziecka. W przypadku sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka, chyba, że wykażemy, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, a zwłaszcza dla wypełniania statutowych zobowiązań Przedszkola wobec Pani/Pana dziecka.
11. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej.
 12.   Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.
 
Dane kontaktowe Przedszkola: Przedszkole nr 30 w Gdyni ul. Zielona 53,
tel. 58 665 82 88; 58 620 90 36,
  e-mail: przedszkole@p30.edu.gdynia.pl
Administrator Ochrony Danych w Przedszkolu: dyrektor Krystyna Dziuba

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Tadeusz Kmietowicz
Ostatnio zmodyfikował: Tadeusz Kmietowicz
Data udostępnienia informacji: 02.01.2020
Ostatnia aktualizacja: 17.01.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.01.2020 11:33 Aktualizacja treści Tadeusz Kmietowicz
17.01.2020 11:32 Aktualizacja treści Tadeusz Kmietowicz
17.01.2020 11:31 Aktualizacja treści Tadeusz Kmietowicz
17.01.2020 11:29 Aktualizacja treści Tadeusz Kmietowicz
17.01.2020 11:27 Aktualizacja treści Tadeusz Kmietowicz
17.01.2020 11:26 Aktualizacja treści Tadeusz Kmietowicz
17.01.2020 11:25 Aktualizacja treści Tadeusz Kmietowicz
17.01.2020 11:24 Aktualizacja treści Tadeusz Kmietowicz
17.01.2020 11:22 Aktualizacja treści Tadeusz Kmietowicz
17.01.2020 11:20 Aktualizacja treści Tadeusz Kmietowicz
17.01.2020 11:19 Aktualizacja treści Tadeusz Kmietowicz