Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w postępowaniu administracyjnym w sprawach załatwianych milcząco

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informujemy:
 
1.       Dane administratora danych osobowych [ADO]: administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie

Prezydent Miasta Gdyni
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54
Gdynia (81-382),
e-mail: umgdynia@gdynia.pl
tel.: +48 58 626 26 26.
 
2.       Inspektor ochrony danych [IOD]: e-mail: iod@gdynia.pl
adres do korespondencji: Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54
Gdynia (81-382).

3.       Cel i podstawa prawna przetwarzania: dane osobowe przetwarzane są w celu załatwienia w sposób milczący Pani/Pana sprawy, na podstawie art. 122a-122h Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na ADO).   
ADO nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych osobowych w celach innych niż wskazane w zdaniu poprzedzającym, gdyby jednak taka okoliczność miała mieć miejsce, o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych na inne cele zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.

4.       Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
a)      podmioty publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym;
b)      osoby będące stroną postępowania zgodnie z art. 73 K.p.a. w zakresie wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów;
c)       firma świadcząca usługi z zakresu serwisu systemu informatycznego do elektronicznego zarządzania dokumentacją w Urzędzie Miasta Gdyni.
W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż wyżej wskazani, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.

5.       ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.

6.       ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.

7.       Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

8.       Ma Pani/Pan prawo do:
a)      żądania uzyskania kopii danych osobowych lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Gdyni (art. 15 RODO),
b)      żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
c)       żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO).

9.       ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Danuta Pietrzak
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 26.07.2019
Data udostępnienia informacji: 26.07.2019
Ostatnia aktualizacja: 09.01.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.01.2020 09:35 Korekta Michał Kowalski
26.07.2019 09:51 Dodanie informacji Michał Kowalski