Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Gdyni

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 i innych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu realizacji usług świadczonych przez Urząd Miasta Gdyni.

Podmiotem decydującym o tym, jak będą przetwarzane Państwa dane osobowe - Administratorem, jest Prezydent Miasta Gdyni z siedzibą przy ul. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się na adres e-mail: iod@gdynia.pl lub adres pocztowy: ul. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.
 
Państwa dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, w związku z realizacją zawartych umów a w pozostałych przypadkach - na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. Dane te będą wykorzystywane przez okres wynikający z przepisów prawa, do momentu zakończenia realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 
Przetwarzane przez Urząd Miasta Gdyni dane osobowe mogą zostać przekazane: organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miasta Gdyni.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu a także nie zostaną przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 
W związku z przetwarzaniem przez Urząd danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa.
 
Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 
Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących w związku z tym praw, stanowiącą realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, otrzymają Państwo każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Danuta Pietrzak
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 25.05.2018
Data udostępnienia informacji: 29.06.2018
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.03.2022 14:54 Korekta Michał Kowalski
23.09.2021 08:46 Korekta Lidia Rumel-Czarnowska
14.09.2018 12:40 dodanie skróconego adresu www.gdynia.pl/rodo Dorota Nelke