Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny dla klientów MOPS

 
Szanowni Państwo,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni informuje, że z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się  obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna bowiem obowiązywać  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.).
W tej informacji przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia.

2) Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni
jest pani Wioletta Roczniok. 
Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest w godz. 7.30 -15.30 od poniedziałku do piątku pod numerem tel. (58) 782-01-20 lub pisemnie na adres e-mail: iod@mopsgdynia.pl.  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji ustawowych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz  na podstawie Art. 9 ust. 1lit. g) RODO tj.:

a) pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi, poprawę sytuacji życiowej osób, rodzin, grup zagrożonych ubóstwem, marginalizacją i wykluczeniem społecznym, integracji osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka; ochrony poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia, umożliwienia weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej lub świadczenia rodzinne, osób korzystających z tych świadczeń oraz członków ich rodzin, przyznania wsparcia w mieszkaniu chronionym;

b) wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,  zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców, organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, pozyskiwania, szkolenia i kwalifikowania osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą, zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie
i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego, działania w celu powrotu dziecka do rodziny;

c) udzielenia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego, Art. 3 [Formy pomocy] § 1 Pkt. 2 interwencji kryzysowej i wsparcia, Art. 3 [Formy pomocy] § 1 Pkt. 3 ochrony przed dalszym krzywdzeniem, zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia oraz badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie;

d) ułatwienia osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy;

e) przyznania pomocy materialnej dla uczniów.
 
4) Zadania wymienione w pkt 3)  realizowane są w oparciu m.in. o następujące ustawy:  
 
a)Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej;

b) Ustawa z dnia 09 marca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

c) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

d) Ustawa a dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;

e) Ustawa z dnia 25 luty 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy;

f) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

g) Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty.

5)  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do   
     uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie 
     stosownych umów podpisanych z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni.

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, gdy:

 • *dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

 • *osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

 • *osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

 • *dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

 • *dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania si z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania  ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 • *osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

 • *przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

 • *Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

 • *osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • *przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

 • *przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • *zaistnieją  przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

 • *przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec  tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie  z wymogami prawa.

9) Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia pomocy / przyznania świadczeń.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Aleksandra Król
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Król
Data wytworzenia informacji: 05.01.2018
Data udostępnienia informacji: 05.01.2018
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.06.2019 14:53 Aktualizacja treści Aleksandra Król
11.06.2019 13:58 Aktualizacja treści Aleksandra Król
05.07.2018 13:05 Aktualizacja treści Aleksandra Król
05.07.2018 13:02 Aktualizacja treści Aleksandra Król
23.05.2018 12:24 Aktualizacja treści Aleksandra Król
07.02.2018 11:07 Korekta Aleksandra Król
30.01.2018 15:29 Aktualizacja treści Aleksandra Król