Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Pismo Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków okw - do pobrania

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz spowodowaną tym reorganizacją pracy Urzędu Miasta Gdyni, prawidłowo wypełnione, kompletne, podpisane i zeskanowane zgłoszenia do obwodowych komisji wyborczych proszę przesyłać (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu):

1) skan zgłoszenia mailem do Urzędu Miasta Gdyni na adres:
wydz.organizacyjny@gdynia.pl

lub do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku na adres:
slupsk@kbw.gov.pl

Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny.

W takim przypadku oryginały zgłoszenia należy przesłać
tradycyjną pocztą odpowiednio do:
- Urzędu Miasta Gdyni - al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia - w przypadku wysłania skanu zgłoszenia do Urzędu Miasta Gdyni
- lub do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku - ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk - w przypadku wysłania skanu do Delegatury KBW w Słupsku.

Oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń.Zgłoszenia można przesyłać również:

- ePUAP-em na adres skrytki ESP: /75ci82jswn/skrytka
(proszę wybrać pismo ogólne i załączyć do niego zgłoszenie do okw)

lub

- pocztą na adres: Urząd Miasta Gdyni, aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia


Dotyczy wyłacznie zgłaszania kandydatów na członków okw przez pełnomocników wyborczych:
W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
1) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
2) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Druk zgłoszenia przez pełnomocników komitetów wyborczych
kandydatów na członków okw - do pobrania

Druk zgłoszenia kandydata na członka okw
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - uzupełnienie przez Komisarza Wyborczego spośród wyborców:
- pdf
- doc

Instrukcja wypełniania druku zgłoszenia - do pobrania


Wykaz obwodów głosowania - pdf
Wykaz obwodów głosowania - doc

Numer telefonów w sprawie zgłoszeń kandydatów do okw: 58 668 86 00


Zasady zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (okw) reguluje uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. (M. P. z 2019 r. poz. 338 ze zmian.) w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego - do pobrania

Uchwała nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca ww. uchwałę - do pobrania

Zgodnie z § 4 ww. uchwały:
"1. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
(...)
3. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa".

Kandydaci na członków okw w Gdyni muszą być mieszkańcami województwa pomorskiego, wpisanymi do stałego rejestru wyborców w jednej z gmin województwa pomorskiego.

UWAGA:
  • W rejestrze wyborców ujmowane są wyłącznie osoby zameldowane na pobyt stały w Gdyni / gminie województwa lub takie, które zostały do niego wpisane na swój wniosek.
  • Wyborcy, którzy w poprzednich wyborach powszechnych zameldowali się w Gdyni albo w innej gminie na terenie województwa pomorskiego na pobyt czasowy i/lub dopisali się do spisu wyborców w Gdyni albo w innej gminie na terenie województwa pomorskiego, nie są ujęci w stałym rejestrze wyborców gminy.
  • Podanie w zgłoszeniu innego adresu zamieszkania niż adres stałego zamieszkania wskazany w rejestrze wyborców uniemożliwi weryfikację wyborcy ze względu na niezgodność z rejestrem wyborców, co będzie skutkowało niepowołaniem w skład okw.
W przypadku zgłoszenia kandydata na członka okw dotyczy ono udziału w wyborach w dniu 10 maja 2020 r., a także - w przypadku zarządzenia ponownego głosowania - w dniu 24 maja 2020 r.

Zgodnie z ustalonym kalendarzem wyborczym okw zostaną powołane przez Komisarza Wyborczego w Słupsku I do dnia 20 kwietnia 2020 r.

Powiadomienie o powołaniu na członków okw i terminach pierwszych posiedzeń komisji oraz szkoleń nastąpi drogą telefoniczną i/lub e-mailową.


ZGŁASZANIE KANDYDATÓW DO OKW PRZEZ PEŁNOMOCNIKÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH

Osoby zainteresowane udziałem w pracach okw w pierwszej kolejności winny zwrócić się do pełnomocników komitetów wyborczych
zarejestrowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., którzy dokonują zgłoszeń kandydatów do składów okw.

Wykaz zarejestrowanych komitetów wyborczych udostępnia Państwowa Komisja Wyborcza na stronie internetowej pod tym linkiem.

Urząd Miasta Gdyni nie pośredniczy w kontaktach wyborców z komitetami i nie przekazuje danych kontaktowych do osób reprezentujących komitety wyborcze.

Druk zgłoszenia przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów na członków okw - do pobrania

Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) kandydatów na członków okw upływa w dniu 10 kwietnia 2020 r.

Pełnomocnicy komitetów wyborczych lub osoby upoważnione do dokonania zgłoszeń kandydatów na członków okw proszone są o wcześniejszy kontakt z Urzędem Miasta Gdyni w celu ustalenia terminu przyjęcia dokumentacji i ewentualnych uzgodnień o charakterze organizacyjnym.

Zgłoszenie kandydata na członka okw nie gwarantuje powołania w skład komisji.
Zgodnie z zasadami ustalonymi w Kodeksie wyborczym i uchwałami Państwowej Komisji Wyborczej, w przypadku zgłoszenia przez komitety wyborcze do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo określona liczba członków okw, konieczne będzie przeprowadzenie losowania.
O terminach przeprowadzenia ewentualnych losowań komitety wyborcze zostaną poinformowane odrębnym komunikatem.

ZGŁOSZENIA INDYWIDUALNE WYBORCÓW – CELEM UZUPEŁNIENIA SKŁADU OKW SPOŚRÓD WYBORCÓW PRZEZ KOMISARZA WYBORCZEGO

Zgodnie z § 8 uchwały nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. "Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego".


[Wyborco zgłoś się do pracy w obwodowej komisji wyborczej - ww. informacja do pobrania]


Wyborcy chcący zgłosić się indywidualne jako kandydaci na członków okw
mogą tego dokonać przesyłając zgłoszenie:

- skanem do Urzędu Miasta Gdyni na adres: wydz.organizacyjny@gdynia.pl lub do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku na adres: slupsk@kbw.gov.pl

(Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. Jednakże w poryginały zgłoszenia należy przesłać tradycyjną pocztą odpowiednio do Urzędu Miasta Gdyni (al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia) lub do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku (ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk). Oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń.)

- ePUAP-em na adres skrytki ESP: /75ci82jswn/skrytka
(proszę wybrać pismo ogólne i załączyć do niego zgłoszenie do okw)

- pocztą na adres: Urząd Miasta Gdyni, aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.


Druk zgłoszenia kandydata na członka okw w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - uzupełnienie przez Komisarza Wyborczego spośród wyborców:
- pdf
- doc

Instrukcja wypełniania druku zgłoszenia - do pobrania

Spośród zgłoszeń indywidualnych Komisarz Wyborczy w Słupsku I może dokonać uzupełnienia składów okw na zasadach określonych w Kodeksie wyborczym.

Przyjęcie zgłoszenia indywidualnego kandydata na członka okw w Urzędzie Miasta Gdyni nie gwarantuje powołania w skład komisji!

Uchwała nr 6/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy - do pobrania

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Anna Salamucha-Majewska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Salamucha-Majewska
Data wytworzenia informacji: 12.02.2020
Data udostępnienia informacji: 12.02.2020
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.03.2020 13:47 Aktualizacja treści Anna Salamucha-Majewska
20.03.2020 14:45 Aktualizacja treści Anna Salamucha-Majewska
16.03.2020 11:21 Korekta Michał Kowalski
13.03.2020 10:08 Aktualizacja treści Anna Salamucha-Majewska
13.03.2020 09:52 Korekta Sybilla Stolarczyk
13.03.2020 09:21 Korekta Anna Salamucha-Majewska
13.03.2020 09:09 Korekta Anna Salamucha-Majewska
13.03.2020 08:50 Aktualizacja treści Anna Salamucha-Majewska
12.03.2020 16:03 Aktualizacja treści Anna Salamucha-Majewska
12.03.2020 15:02 Aktualizacja treści Anna Salamucha-Majewska
12.03.2020 12:01 Korekta Anna Salamucha-Majewska
12.03.2020 11:58 Aktualizacja treści Anna Salamucha-Majewska
03.03.2020 13:22 Aktualizacja treści Anna Salamucha-Majewska
28.02.2020 10:45 Aktualizacja treści Anna Salamucha-Majewska
19.02.2020 11:05 Aktualizacja treści Anna Salamucha-Majewska
12.02.2020 09:29 Dodanie informacji Anna Salamucha-Majewska