Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

Zgodnie ze stanowiskiem Krajowego Biura Wyborczego - Delegatury w Słupsku, zgłoszenia do obwodowych komisji wyobrczych dokonane na dzień 10 maja 2020 r. zachowują ważność zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o szczególnych [...] (Dz.U.2020.979) dotyczy to zgłoszeń komitetów wyborczych oraz wyborców z uzupełnienia.

Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) kandydatów na członków okw upływa w dniu 12 czerwca 2020 r. Zgłoszenia mogą być dokonywane w godzinach pracy Urzędu Miasta Gdyni (8.00-16.00).
W przypadku dostarczenia zgłoszeń pocztą lub za pomocą "wrzutni" w wejściu do Urzędu Miasta należy mieć na uwadze, że dokumenty są dezynfekowane i mogą dotrzeć z opóźnieniem.

Druk zgłoszenia kandydata na członka okw w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - uzupełnienie przez Komisarza Wyborczego spośród wyborców:
- pdf
- doc

Instrukcja wypełniania zgłoszenia - do pobrania

Druk zgłoszenia przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów na członków okw - do pobrania

Projekt wykazu obwodów głosowania - do pobrania
UWAGA! Siedziby obwodowych komisji wyborczych nr 34, 37, 38, 39, 43, 63, 89, 110 mogą ulec zmianie!
Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji komisji wyborczych zostanie podana do publiczenej wiadomości do dnia 12 czerwca 2020 r.

Prawidłowo wypełnione, kompletne, podpisane i zeskanowane zgłoszenia do obwodowych komisji wyborczych proszę przesyłać:
- skan zgłoszenia mailem do Urzędu Miasta Gdyni na adres: wydz.organizacyjny@gdynia.pl
- lub do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku na adres: slupsk@kbw.gov.pl

Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny.

W takim przypadku oryginały zgłoszenia (w kopercie z dopiskiem "zgłoszenie do okw") należy:
- dostarczyć do Urzędu Miasta Gdyni poprzez "wrzutnię" w drzwiach od strony al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
- przesłać tradycyjną pocztą odpowiednio do:
-- Urzędu Miasta Gdyni - al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia - w przypadku wysłania skanu zgłoszenia do Urzędu Miasta Gdyni
-- lub do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku - ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk - w przypadku wysłania skanu do Delegatury KBW w Słupsku.

Oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń.

Zgłoszenia można przesyłać również:
- ePUAP-em na adres skrytki ESP: /75ci82jswn/skrytka
(proszę wybrać pismo ogólne i załączyć do niego zgłoszenie do okw)
- lub pocztą na adres: Urząd Miasta Gdyni, aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Dotyczy wyłacznie zgłaszania kandydatów na członków okw przez pełnomocników wyborczych:
W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
1) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
2) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Pełnomocnicy komitetów wyborczych lub osoby upoważnione do dokonania zgłoszeń kandydatów na członków okw proszone są o wcześniejszy kontakt z Urzędem Miasta Gdyni w celu ustalenia terminu przyjęcia dokumentacji i ewentualnych uzgodnień o charakterze organizacyjnym.

Numer telefonów w sprawie zgłoszeń kandydatów do okw: 58 626 26 26

W przypadku zgłoszenia kandydata na członka okw dotyczy ono udziału w wyborach w dniu 28 czerwca 2020 r., a także - w przypadku zarządzenia ponownego głosowania - w dniu 12 lipca 2020 r.

Zgodnie z ustalonym kalendarzem wyborczym okw zostaną powołane przez Komisarza Wyborczego w Słupsku I do dnia 15 czerwca 2020 r.

Powiadomienie o powołaniu na członków okw i terminach pierwszych posiedzeń komisji oraz szkoleń nastąpi drogą telefoniczną i/lub e-mailową.

Zasady zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (okw) reguluje uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. (M. P. z 2019 r. poz. 338 ze zmian.) w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Zgodnie z § 4 ww. uchwały:
"1. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
(...)
3. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa".

Kandydaci na członków okw w Gdyni muszą być mieszkańcami województwa pomorskiego, wpisanymi do stałego rejestru wyborców w jednej z gmin województwa pomorskiego.

UWAGA:
W rejestrze wyborców ujmowane są wyłącznie osoby zameldowane na pobyt stały w Gdyni / gminie województwa lub takie, które zostały do niego wpisane na swój wniosek.
Wyborcy, którzy w poprzednich wyborach powszechnych zameldowali się w Gdyni albo w innej gminie na terenie województwa pomorskiego na pobyt czasowy i/lub dopisali się do spisu wyborców w Gdyni albo w innej gminie na terenie województwa pomorskiego, nie są ujęci w stałym rejestrze wyborców gminy.
Podanie w zgłoszeniu innego adresu zamieszkania niż adres stałego zamieszkania wskazany w rejestrze wyborców uniemożliwi weryfikację wyborcy ze względu na niezgodność z rejestrem wyborców, co będzie skutkowało niepowołaniem w skład okw.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach okw w pierwszej kolejności winny zwrócić się do pełnomocników komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., którzy dokonują zgłoszeń kandydatów do składów okw.
Urząd Miasta Gdyni nie pośredniczy w kontaktach wyborców z komitetami i nie przekazuje danych kontaktowych do osób reprezentujących komitety wyborcze.

Zgłoszenie kandydata na członka okw nie gwarantuje powołania w skład komisji.

Uchwała nr 6/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy - do pobrania

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Anna Salamucha-Majewska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Salamucha-Majewska
Data wytworzenia informacji: 04.06.2020
Data udostępnienia informacji: 04.06.2020
Ostatnia aktualizacja: 05.06.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.06.2020 13:18 Korekta Anna Salamucha-Majewska
05.06.2020 10:05 Aktualizacja treści Anna Salamucha-Majewska
04.06.2020 12:28 Dodanie informacji Anna Salamucha-Majewska