Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku I ws. możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

ZGŁOŚ SIĘ DO PRACY W OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP
ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 r.


Co zrobić, aby zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej?

Chęć udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej możesz zgłosić:

  • pełnomocnikowi wyborczemu wybranego komitetu wyborczego, uczestniczącego w wyborach – do dnia 13 września br.,

Wykaz wszystkich pełnomocników wyborczych komitetów, utworzonych w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP oraz ich adresy znajdziesz na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej (https://wybory.gov.pl)

  • albo bezpośrednio urzędnikowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy/miasta – do dnia 20 września br.
 
Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców (gdy liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż minimalny skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej lub gdy liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż ustawowy skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej). Zgłoszenia wyborców przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy.
 
Osobom, które zdecydują się na zasiadanie w obwodowej komisji wyborczej, przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem przypisanych im czynności. Wysokość diety to:
  • dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 500 zł,
  • dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych - 400 zł,
  • dla członków obwodowych komisji wyborczych – 350 zł.

Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:
1. jest obywatelem polskim;
2. najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3. stale zamieszkuje na obszarze województwa pomorskiego, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze województwa.
4. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
5. nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
6. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
 
Kandydatem do składu komisji nie może być:
1. kandydat w wyborach;
2. komisarz wyborczy;
3. pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;
4. pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;
5. urzędnik wyborczy;
6. mąż zaufania;
7. obserwator społeczny;
8. osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach:
a) małżonkiem,
b) wstępnym,
c)  zstępnym,
d) rodzeństwem,
e) małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego,
f)  osobą pozostającą w stosunku przysposobienia
– jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana
komisja;
9. pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Anna Salamucha-Majewska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Salamucha-Majewska
Data wytworzenia informacji: 14.08.2019
Data udostępnienia informacji: 14.08.2019
Ostatnia aktualizacja: 16.09.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.09.2019 15:45 Aktualizacja treści Anna Salamucha-Majewska
19.08.2019 13:12 Korekta Anna Salamucha-Majewska
19.08.2019 12:15 Aktualizacja treści Anna Salamucha-Majewska
14.08.2019 15:04 Korekta Anna Salamucha-Majewska
14.08.2019 14:34 Korekta Anna Salamucha-Majewska
14.08.2019 14:33 Korekta Anna Salamucha-Majewska
14.08.2019 13:20 Dodanie informacji Anna Salamucha-Majewska