Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów w sprawie usunięcia topoli z działki nr 3073, obręb 010 Chylonia przy ul. Morskiej 305 i ul. Rozewskiej 34 w Gdyni

Gdynia, dnia 11.06.2021r.
UDW.6131.24.2021.KG                                                                 
 
 
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych
 
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 735) oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 55, ze zm.),
 
Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia
 
o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów w ramach postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek z dnia z dnia 03.02.2021 r. (data wpływu 09.02.2021 r.), uzupełniony w dniu 17.02.2021r. Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Gdyni przy ul. Helskiej 8 reprezentowanej przez Wiceprezesów Zarządu Panią Marię Maślak i Panią Urszulę Tonderys oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań dotyczących postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. topoli znajdującej się w sąsiedztwie budynku nr 305 przy ul. Morskiej, na działce nr 3073, obręb 0010 Chylonia położonej przy ul. Morskiej 305 i ul. Rozewskiej 34 w Gdyni.
 
 
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni (po uprzednim telefonicznym umówieniu się) w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia.
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni tj. od dnia 11.06.2021r. do dnia 25.06.2021r. na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni. Po upływie tego okresu doręczenie zawiadomienia w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.
z up. PREZYDENTA MIASTA
Anna Neugebauer
Kierownik Referatu
Zezwoleń na Wycinkę Drzew i  Krzewów
w Wydziale Ogrodnika Miasta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Neugebauer
Wprowadził informację: Katarzyna Jando
Data wytworzenia informacji: 11.06.2021
Data udostępnienia informacji: 11.06.2021