Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów w sprawie usunięcia świerka z działki nr 1704, obręb 0012 Cisowa przy ul. Chylońska 291 w Gdyni

Gdynia, dnia 25.05.2023 r.
UDW.6131.291.2021.MKM/KG                                                                
za dowodem doręczenia
 
ZAWIADOMIENIE
 
Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 79a §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 775, ze zm.), w związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 916, ze zm.),
zawiadamia się
 
o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek z dnia 08.10.2022 r. (data wpływu 15.11.2022 r.), wniesiony przez Gdyńską Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Gdyni przy ul. Helskiej 8 reprezentowaną przez Wiceprezesów Zarządu Panią Marię Maślak i Panią Urszulę Tonderys, w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. świerku znajdującego się przy budynku nr 291 przy ul. Chylońskiej, na działce nr 1704, obręb 0012 Cisowa położonej przy ul. Chylońskiej 289 i 291 w Gdyni.
 
Jednocześnie informuje się, że po przeprowadzeniu postępowania organ nie znajduje podstaw do wydania zezwolenia na usunięcie wnioskowanego drzewa. Wskazane przez stronę przesłanki uzasadniające potrzebę usunięcia ww. zieleni nie znalazły odzwierciedlenia w zebranym materiale dowodowym.
 
Pouczenie
 
1.   W terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni, przy Al. Zwycięstwa 291A - Kolibki w Gdyni. W związku z terenowym charakterem pracy pracownika prowadzącego postępowanie prosi się o wcześniejszy kontakt telefoniczny (sprawę prowadzi gł. specjalista Pani Katarzyna Gorska, tel. 58 527 32 04).
2.   W terminie wyznaczonym na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań strona może przedłożyć dodatkowe dowody celem wykazania przesłanek umożliwiających organowi wydanie decyzji zgodnej z jej żądaniem.
 
z up. PREZYDENTA MIASTA
Anna Neugebauer
Kierownik Referatu
Zezwoleń na Wycinkę Drzew i  Krzewów
w Wydziale Ogrodnika Miasta
Otrzymują:
Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Helska 8, 81-056 Gdynia,
Strony postępowania - poprzez obwieszczenie,
UDW – aa.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Neugebauer
Wprowadził informację: Katarzyna Jando
Data wytworzenia informacji: 25.05.2023
Data udostępnienia informacji: 26.05.2023