Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów w sprawie usunięcia 2 szt. drzew z działki nr 138, obręb 0017 Karwiny przy ul. Makuszyńskiego 50, 52 i 54 w Gdyni

Gdynia, dnia 10.06.2021r.
UDW.6131.32.2021.KG                                                                  
 
 
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych
 
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 735) oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 55, ze zm.),
 
Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia
 
o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów w ramach postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek z dnia 26.02.2021r. (data wpływu 02.03.2021 r.) Spółdzielni Mieszkaniowej „Za Falochronem” z siedzibą w Gdyni przy ul. Makuszyńskiego 52C reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Sławomira Sochocińskiego i Pełnomocnika Zarządu Panią Annę Hinczewską oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań dotyczących postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew znajdujących się na działce nr 138, obręb 0017 Karwiny położonej przy ul. Makuszyńskiego 50, 52 i 54 w Gdyni.
 
 
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni (po uprzednim telefonicznym umówieniu się) w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia.
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni tj. od dnia 11.06.2021r. do dnia 25.06.2021r. na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni. Po upływie tego okresu doręczenie zawiadomienia w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.
z up. PREZYDENTA MIASTA
Anna Neugebauer
Kierownik Referatu
Zezwoleń na Wycinkę Drzew i  Krzewów
w Wydziale Ogrodnika Miasta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Neugebauer
Wprowadził informację: Katarzyna Jando
Data wytworzenia informacji: 10.06.2021
Data udostępnienia informacji: 11.06.2021