Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z działki położonej przy ul. Gniewskiej 2 - 8 w Gdyni

UDW.6131.128.2022.EHS                                                                       
Gdynia, dnia 23.06.2022r.
 
 
OBWIESZCZENIE
 o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych.
 
Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., 735, ze zm.) w związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r., poz. 916),
 
Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia
 
o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek z dnia 20.04.2022r. (data wpływu do Urzędu Miasta Gdyni dnia 26.04.2022r.) wniesiony przez Gdyńską Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Gdyni przy ul. Helskiej 8, w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z działki nr 2422 obręb 0010 Chylonia położonej przy ul. Gniewskiej 2 - 8 w Gdyni.
Jednocześnie informuje się, że po przeprowadzeniu postępowania organ nie znalazł podstaw do wydania zezwolenia na usunięcie ww. drzew. Wskazane przez stronę przesłanki uzasadniające potrzebę usunięcia tych drzew nie znalazły odzwierciedlenia w materiale dowodowym.
 
W terminie wyznaczonym na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań strona może przedłożyć dodatkowe dowody celem wykazania przesłanek umożliwiających organowi wydanie decyzji zgodnej z jej żądaniem.
 
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24 (pokój nr 522), tel. 58 6688493. Ustalenie tożsamości strony lub pełnomocnika następuje każdorazowo na podstawie dowodu tożsamości.
 
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni tj. od dnia 23.06.2022r. do dnia 07.07.2022r. na stronie BiP Urzędu Miasta Gdyni.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Neugebauer
Wprowadził informację: Ewa Hirsz-Siwicka
Data wytworzenia informacji: 23.06.2022
Data udostępnienia informacji: 23.06.2022