Obwieszczenie o wydaniu decyzji adm. w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z dz. nr 1681 i 1721 obr. 0018 Leszczynki przy ul. Kalksztajnów w Gdyni


UDW.6131.163.2022.DK                                                                 
Gdynia, dnia 22.09.2022 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji administracyjnej
 
Na podstawie art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (jednolity tekst: Dz. U. z 2022 r., poz. 916, ze zm.) oraz art. 49 i art. 49b ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735,
ze zm.),
 
Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia,
 
że po zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek z dnia 01.07.2022 r. (data wpływu do Urzędu Miasta Gdyni 05.07.2022 r.), uzupełnionego pismem z dnia 15.07.2022 r. (data wpływu do Urzędu Miasta Gdyni 18.07.2022 r.), Spółdzielni Mieszkaniowej „STOCZNIOWIEC” z siedzibą w Gdyni przy ul. Kalksztajnów 13, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Panią Bożenę Wilczek i Zastępcę Prezesa Zarządu Pana Tomasza Werner, została wydana przez Prezydenta Miasta Gdyni decyzja nr UDW.6131.163.2022.DK z dnia 22.09.2022 r. zezwalająca na usunięcie 3 szt. drzew z gatunków: 1. klon jawor o obwodzie pnia wynoszącym 140 cm z  działki nr 1721 obręb 0015 Leszczynki oraz 2. klon jawor
o obwodzie pnia wynoszącym 120 cm i 3. klon jawor o obwodzie pnia wynoszącym 113 cm, z  działki nr 1681 obręb 0018 Leszczynki, zlokalizowanych przy ul. Falistej Kalksztajnów w Gdyni.
 
Strony postępowania mogą zapoznać się z wydaną decyzją w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy al. Zwycięstwa 291A, w godzinach 8.ºº - 16.ºº po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobą prowadzącą postępowanie, tj. Panią Dorotą Koloszewską (tel. 58 527 32 07).
Ustalenie tożsamości strony lub pełnomocnika następuje każdorazowo na podstawie dowodu tożsamości.
 
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni tj. od dnia 22.09.2022 r. do dnia 06.10.2022 r. na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni. Po upływie tego okresu doręczenie decyzji w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.
Organ na wniosek strony, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, może jej udostępnić odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Neugebauer
Wprowadził informację: Dorota Koloszewska
Data wytworzenia informacji: 22.09.2022
Data udostępnienia informacji: 22.09.2022