Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adm. i wyznaczeniu terminu i miejsca oględzin w terenie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcia 1 szt. drzewa z dz. nr 785 obr. 0017 Karwiny położonej przy ul. Korzennej 7 w Gdyni

UDW.6131.41.2023.DK
Gdynia, dnia 16.03.2023 r.


OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie
1 szt. drzewa oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia oględzin w terenie.


Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 79 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2000, ze zm.), w związku z art. 83 ust. 1 pkt 1 i art. 83c ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 916, ze zm.),


zawiadamia się
 
o wszczęciu, na wniosek z dnia 09.03.2023 r. (data wpływu do Urzędu Miasta Gdyni 13.03.2023 r.), Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny” z siedzibą w Gdyni przy ul. Korzennej 15, reprezentowanej przez  Prezesa Zarządu Pana Zbigniewa Szymańskiego i Zastępcę Prezesa Zarządu Pana Przemysława Mrozowskiego, postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z działki nr 785 obręb 0017 Karwiny zlokalizowanej przy ul. Korzennej 7 w Gdyni oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia dowodu z oględzin, które odbędą się w dniu
07 kwietnia 2023 r. o godzinie 13:00 na ww. terenie.


pouczenie


Zgodnie z art. 79 § 2 Kpa strona ma prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, może zadawać pytania (…) stronom oraz składać wyjaśnienia. W oparciu o art. 32 ww. ustawy strona ma prawo działać przez pełnomocnika, który w świetle art. 33 § 3 Kpa, winien dołączyć do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis udzielonego pełnomocnictwa*.
Z dokumentacją przedmiotowej sprawy można zapoznać się po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu w Wydziale Ogrodnika Miasta Urzędu Miasta Gdyni, przy Al. Zwycięstwa 291A
(tel. (58) 527 32 07). Ustalenie tożsamości stron lub pełnomocnika następuje każdorazowo na podstawie dowodu tożsamości.


Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni tj. od dnia 16.03.2023 r. do dnia 30.03.2023 r. na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni. Po upływie ww. terminu zawiadomienie uznaje się za doręczone.


* Zgodnie z częścią IV załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142, ze zm.) od pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł w kasie Urzędu lub przelewem rachunek bankowy Gminy Miasta Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065, PKO Bank Polski SA  w Gdyni. Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie wyżej cytowanej ustawy o opłacie skarbowej. Do sprawy należy dołączyć dowód wpłaty ww. opłaty.


Klauzula informacyjna dla osoby fizycznej, od której UM Gdyni uzyskał dane osobowe
Na podstawie art. 13.1 RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L 2016.119.1], wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:
Dane administratora danych [ADO] – administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gdyni, Gdynia 81-382, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54, e-mail: umgdynia@gdynia.pl, tel.: +48 58 626 26 26.
Inspektor ochrony danych [IOD]: e-mail: iod@gdynia.pl, adres do korespondencji: 81-382 Gdynia, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54.
Cel przetwarzania: rozpatrzenie sprawy o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody – tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 142, ze zm.). ADO nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych osobowych w celach innych niż wskazane w zdaniach poprzedzających, gdyby jednak taka okoliczność miała mieć miejsce, o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych na inne cele zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom poza jednostkami organizacyjnymi podległymi ADO albo organami władzy publicznej zgodnie z postępowaniem właściwym w sprawie. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie:
z realizacją właściwej procedury administracyjnej, w tym również nadzwyczajnych trybów postępowania,
kontrolą realizacji procedury administracyjnej,
przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych.
Ma Pani/Pan prawo do:
żądania uzyskania kopii danych osobowych lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Gdyni (art. 15 RODO)
żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO).
Na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.

Klauzula informacyjna dla osoby fizycznej, o której UM Gdyni uzyskał dane osobowe w inny sposób, niż od tej osoby
Na podstawie art. 14.1 RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U. UE.L 2016.119.1], wobec uzyskania Pani/Pana danych osobowych, celem ich przetwarzania, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:
Dane administratora danych [ADO] – administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gdyni, Gdynia 81-382, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54, e-mail: umgdynia@gdynia.pl, tel.: +48 58 626 26 26.
Inspektor ochrony danych [IOD]: e-mail: iod@gdynia.pl, adres do korespondencji: 81-382 Gdynia, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54.
Cel przetwarzania: rozpatrzenie sprawy o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody – tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 142, ze zm.). ADO nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych osobowych w celach innych niż wskazane w zdaniach poprzedzających, gdyby jednak taka okoliczność miała mieć miejsce, o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych na inne cele zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
dane identyfikacyjne,
dane adresowe,
dane publiczne rejestrowe (Ewidencja gruntów i budynków).
ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom poza jednostkami organizacyjnymi podległymi ADO albo organami władzy publicznej zgodnie z postępowaniem właściwym w sprawie. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
Źródłem pozyskanych przez ADO Pani/Pana danych osobowych jest ewidencja gruntów i budynków oraz informacja z ksiąg wieczystych.
Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie:
z realizacją właściwej procedury administracyjnej, w tym również nadzwyczajnych trybów postępowania,
kontrolą realizacji procedury administracyjnej,
przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych.
Posiada Pani/Pan uprawnienie do:
żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Gdyni (art. 15 RODO)
żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO).
ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Neugebauer
Wprowadził informację: Dorota Koloszewska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Koloszewska
Data wytworzenia informacji: 16.03.2023
Data udostępnienia informacji: 16.03.2023
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.03.2023 14:22 Dodanie informacji Dorota Koloszewska