Obwieszczenie o wszczęciu postęp. i oględzinach w spr. wydania zezwolenia na usunięcie drzewa - ul. Zielona 19,21, ul. Dąbka 167, ul. Kampinoska 4 w Gdyni.

UDW.6131.157.2022.MKM
Gdynia, dnia 28.07.2022r.                                          
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia  oględzin w terenie.
 
Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 i art. 79 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 735, ze zm.), w związku z art. 83 ust. 1 i art. 83c ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r., poz. 916),
zawiadamia się strony
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 14.06.2022r. Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Gdyni przy ul. Podgórskiej 14 reprezentowanej przez zarząd SM, w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na działce nr 136 obręb 0021 Oksywie położonej przy ul.  Zielonej 19, 21, ul. Dąbka 167 i ul. Kampinoskiej 4 w Gdyni oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia dowodu z oględzin, które odbędą się w dniu 19 sierpnia 2022r. o godzinie 11:00  na ww. terenie.
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni tj. od dnia 28.07.2022r. do dnia 11.08.2022r. na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni. Po upływie tego terminu doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane.
 
Pouczenie
1.        Zgodnie z art. 79 § 2 Kpa strona ma prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, może zadawać pytania (…) stronom oraz składać wyjaśnienia. W oparciu o art. 32 ww. ustawy strona ma prawo działać przez pełnomocnika, który w świetle art. 33 § 3 Kpa, winien dołączyć do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis udzielonego pełnomocnictwa*.
2.        Z dokumentacją przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w Wydziale Ogrodnika Miasta Urzędu Miasta Gdyni, przy Alei Zwycięstwa 291a (pokój 9), tel. 58 527 32 04. Ustalenie tożsamości strony lub pełnomocnika następuje każdorazowo na podstawie dowodu tożsamości.
Opracowała: M. Kąkolewska – Meus       
 
* Zgodnie z częścią IV załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1923, ze zm.) od pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł w kasie Urzędu lub przelewem rachunek bankowy Gminy Miasta Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065, PKO Bank Polski SA w Gdyni. Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie wyżej cytowanej ustawy o opłacie skarbowej. Do sprawy należy dołączyć dowód wpłaty ww. opłaty.
 
Klauzula informacyjna dla osoby fizycznej, o której UM Gdyni  uzyskał dane osobowe w inny sposób, niż od tej osoby
Na podstawie art. 14.1 RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U. UE.L 2016.119.1], wobec uzyskania Pani/Pana danych osobowych, celem ich przetwarzania, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:
1.  Dane administratora danych [ADO] – administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gdyni, Gdynia 81-382, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54, e-mail: umgdynia@gdynia.pl, tel.: +48 58 626 26 26.
2.  Inspektor ochrony danych [IOD]: e-mail: iod@gdynia.pl, adres do korespondencji: 81-382 Gdynia, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54.
3.  Cel przetwarzania: rozpatrzenie sprawy o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody – tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1614, ze zm.). ADO nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych osobowych w celach innych niż wskazane w zdaniach poprzedzających, gdyby jednak taka okoliczność miała mieć miejsce, o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych na inne cele zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
4.  Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
a.  dane identyfikacyjne,
b.  dane adresowe,
c.  dane publiczne rejestrowe (Ewidencja gruntów i budynków).
5.  ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom poza jednostkami organizacyjnymi podległymi ADO albo organami władzy publicznej zgodnie z postępowaniem właściwym w sprawie. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
6.  ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
7.  ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
8.  Źródłem pozyskanych przez ADO Pani/Pana danych osobowych jest ewidencja gruntów i budynków oraz informacja z ksiąg wieczystych.
9.  Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie:
a.  z realizacją właściwej procedury administracyjnej, w tym również nadzwyczajnych trybów  postępowania,
b.  kontrolą realizacji procedury administracyjnej,
c.  przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych.
10.     Posiada Pani/Pan uprawnienie do:
a.  żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Gdyni (art. 15 RODO)
b.  żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
c.  żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
d.  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
e.  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO).
11.     ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Schenk
Wprowadził informację: Magdalena Kąkolewska-Meus
Data wytworzenia informacji: 28.07.2022
Data udostępnienia informacji: 28.07.2022