OBWIESZCZENIE o wszczęciu post. adm. w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia oględzin w terenie - ul. Paderewskiego 29

UDW.6131.79.2021.EK                                                                       
Gdynia, dnia 01.06.2021 r.
                                                       
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia  oględzin w terenie.
 
Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 i art. 79 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w związkuz art. 83 ust. 1 i ust. 2c ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (jednolity tekst: Dz. U. z 2020 r., poz. 55, ze zm.),
zawiadamia się strony
 
o wszczęciu na wniosek z dnia 25.05.2021 r. Morskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Gdyni przy ul. Wincentego Pola 14 reprezentowanej przez Zastępcę Prezesa Zarządu Panią Annę Krupę
oraz Członka Zarządu Panią Lucynę Walczak, postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa (świerka) z działki nr 1329 obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana położonej przy ul. Paderewskiego 29 w Gdyni oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia dowodu z oględzin, które odbędą się w dniu 24.06.2021 r. o godz. 11.30
na ww. terenie.
 
pouczenie
 
Zgodnie z art. 79 § 2 Kpa strona ma prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, może zadawać pytania (…) stronom oraz składać wyjaśnienia. W oparciu o art. 32 ww. ustawy strona ma prawo działać przez pełnomocnika, który w świetle art. 33 § 3 Kpa, winien dołączyć do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis udzielonego pełnomocnictwa*.
Z dokumentacją przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w Wydziale Ogrodnika Miasta Gdyni, przy ul. 10 Lutego 24, tel. 58 668-84-92. W związku
z terenowym charakterem pracy pracownika prowadzącego postępowanie prosi się o wcześniejszy kontakt telefoniczny (sprawę prowadzi inspektor Emilia Krawczyk).
Ustalenie tożsamości strony lub pełnomocnika następuje każdorazowo na podstawie dowodu tożsamości.
 
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni tj. od dnia 02.06.2021 r. do dnia 16.06.2021 r. na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni.
 
Opracowała: E. Krawczyk
 
Z up. PREZYDENTA MIASTA
KIEROWNIK REFERATU
Zezwoleń na Wycinkę Drzew i Krzewów
w Wydziale Ogrodnika Miasta
mgr Anna Neugebauer
 
Klauzula informacyjna dla osoby fizycznej, o której UM Gdyni uzyskał dane osobowe w inny sposób, niż od tej osoby
 
Na podstawie art. 14.1 RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U. UE.L 2016.119.1], wobec uzyskania Pani/Pana danych osobowych, celem ich przetwarzania, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:
1.       Dane administratora danych [ADO] – administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gdyni, Gdynia 81-382, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54, e-mail: umgdynia@gdynia.pl, tel.: +48 58 66 88 000.
2.       Inspektor ochrony danych [IOD]: e-mail: iod@gdynia.pl, adres do korespondencji: 81-382 Gdynia, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54.
3.       Cel przetwarzania: rozpatrzenie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa (podstawa prawna: art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody – tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 142, ze zm.). ADO nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych osobowych w celach innych niż wskazane w zdaniach poprzedzających, gdyby jednak taka okoliczność miała mieć miejsce, o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych na inne cele zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
4.       Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
a.       dane identyfikacyjne,
b.       dane adresowe,
c.        dane publiczne rejestrowe (ewidencja gruntów i budynków, ewidencja ludności, księgi wieczyste).
5.       ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom poza jednostkami organizacyjnymi podległymi ADO albo organami władzy publicznej zgodnie z postępowaniem właściwym w sprawie. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
6.       ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
7.       ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
8.       Źródłem pozyskanych przez ADO Pani/Pana danych osobowych jest ewidencja gruntów i budynków, ewidencja ludności, księgi wieczyste oraz informacja udzielona przez wnioskodawcę, t.j. Gdyńską Spółdzielnię Mieszkaniową.
9.       Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie z właściwą procedurą prawną oraz  przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych.
10.    Posiada Pani/Pan uprawnienie do:
a.       żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Gdyni (art. 15 RODO)
b.       żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
c.        żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia zapomnianym”,
d.       żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
e.        żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego Administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO),
f.        wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
g.        cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO).
11.          ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Neugebauer
Wprowadził informację: Emilia Krawczyk
Ostatnio zmodyfikował: Emilia Krawczyk
Data wytworzenia informacji: 01.06.2021
Data udostępnienia informacji: 02.06.2021
Ostatnia aktualizacja: 04.06.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.06.2021 08:58 Aktualizacja treści Emilia Krawczyk
04.06.2021 08:58 Aktualizacja treści Emilia Krawczyk