Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku

Gdańsk, dnia 05.10.2021 r.
RDOŚ-Gd-WOC.6320.8.2021.AW

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098) w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) oraz § 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r., nr 34, poz. 186 ze zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze przystąpienia do opracowywania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Klify i Rafy Kamienne Orłowa PLH220105 położonego w województwie pomorskim.

Z założeniami do planu zadań ochronnych dla ww. obszaru Natura 2000 można się zapoznać w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk (po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel. 58 68 36 845) oraz na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rdos-gdansk/obwieszczenia-2021, w zakładce Obwieszczenia. Uwagi i wnioski do założeń planu zadań ochronnych można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres sekretariat.gdansk@rdos.gov.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” (tzw. PZObis) finansowanego z Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 13.10.2021
Data udostępnienia informacji: 13.10.2021