OGŁOSZENIE o zamiarze wszczęcia postępowania ws o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - dz. nr 2938/2, 2952/2, obr. 10, dz. nr 1485, obr. 18

OGŁOSZENIE
o zamiarze
wszczęcia postępowania w sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym
 
Na podstawie art. 124 ust. 1 oraz art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t Dz.U 2020 65 ze zm.) Prezydent Miasta Gdyni, wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego o ograniczenie sposobu korzystania z n/w nieruchomości o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym:
- działka nr: 2938/2, Obręb 0010 Chylonia, poł. w Gdyni przy ul. Kartuskiej 30,32,34,36,38,40,42,44, objętej księgą wieczystą KW GD1Y/00074083/2;
- działka nr: 2952/2, Obręb 0010 Chylonia, poł. w Gdyni przy ul. Kartuskiej 46,46A,48,50, objętej księgą wieczystą KW GD1Y/00101794/8,
w celu przebudowy kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia nr 7404, poprzez wymianę wyeksploatowanego odcinka linii o łącznej długości 123m; na działce nr 2938/2 ułożony jest odcinek ww. linii o długości 88 metrów, na działce nr 2952/2 o długości 35 metrów.
- działka nr: 1485 Obręb 0018 Leszczynki, poł. w Gdyni przy ul. Augustyna Kordeckiego, objętej księgą wieczystą KW GD1Y/00074722/4,
w celu budowy elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej średniego napięcia 15 kV pomiędzy  stacjami transformatorowymi T2230 Kordeckiego 1 i T2228 Sampówka w Gdyni, o długości całkowitej 600 m.
Na działce nr 1485 projektowany jest odcinek ww. linii o długości 32 metry.
 W związku z powyższym w terminie dwóch miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia osoby, którym przysługują po zmarłych:
- Eleonorze Neumann, Zygmuncie Kołodziejskim – ( dz. nr 2938/2),
- Hannie Tobjasz, Teresie Griech, Grażynie Bak, Jadwidze Najdul  - (dz. nr 2952/2),
- Jerzym Koszewskim - ( dz. nr 1485 ),
prawa rzeczowe do udziałów w ww. nieruchomościach winny zgłosić się, ze stosownymi dokumentami, do Urzędu Miasta Gdyni Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty - nr telefonu: (58) 668-85-25.
Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im po zmarłych prawa rzeczowe do udziałów w nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z ww. nieruchomości.
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres dwóch miesięcy tj. od dnia 31 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r. na tablicy ogłoszeń znajdujących się przy miejscach parkingowych dla samochodów Urzędu Miasta Gdyni od ul. Bema oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni (www.gdynia.pl_) oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Bekacz
Wprowadził informację: Szymon Kowszyk
Data wytworzenia informacji: 29.07.2020
Data udostępnienia informacji: 29.07.2020