Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego - ul. Kartuska

Gdynia, dnia 18.08.2016 r.
 
PNS.6833.28.2015.SŻ
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o zebraniu materiału dowodowego
 
 
Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ), Prezydent Miasta Gdyni wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ustalenia odszkodowanie za nieruchomość - o nieuregulowanym stanie prawnym - położoną w Gdyni przy ul. Kartuskiej, oznaczoną ewidencyjnie jako Obręb Chylonia - 0010.3053/1 ( poprzednio: Obręb Gdynia, km. 20, działka nr 838/11 ) o pow. 0,0011 ha ( wydzielona z działki nr 386/11, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1Y/00000727/0 ), przejętą z mocy prawa na własność Gminy Miasta Gdyni na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18 maja 2015 r., Nr: RAAI.6740.68.2015.AW-520/ulica o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Kartuskiej na odcinku od ul. Chylońskiej do ul. Jaskółczej wraz z budową ścieżki rowerowej oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej drogi", zawiadamia iż został zebrany cały materiał dowodowy.
Przed wydaniem decyzji strony mogą wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.
Ze zgromadzonym materiałem dowodowym sprawy można zapoznać się w Referacie Mienia Skarbu Państwa Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 ( IV piętro, pok. 424 ) w godzinach urzędowania, tj. 800 - 1600.
Jednocześnie, mając na uwadze dyspozycję wynikającą z art. 36 Kodeks postępowania administracyjnego, przewidywany termin załatwienia sprawy planowany jest do dnia 30 września
2016 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Bekacz
Wprowadził informację: Arkadiusz Szynaka
Ostatnio zmodyfikował: Arkadiusz Szynaka
Data wytworzenia informacji: 18.08.2016
Data udostępnienia informacji: 18.08.2016
Ostatnia aktualizacja: 18.08.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.08.2016 08:22 Korekta Arkadiusz Szynaka
18.08.2016 08:22 Dodanie informacji Arkadiusz Szynaka