Obwieszczenie o zawiadomieniu w sprawie przedłużenia terminu zakończenia postępowania - ustalenie odszkodowania za dz. nr 3300, 3340/1, 3340/2 w Gdyni (Chwarzno-Wiczlino)

PNS.6833.37.2017.JZ
Gdynia, 30 czerwca 2020 r.

 
OBWIESZCZENIE
O ZAWIADOMIENIU
w sprawie przedłużenia terminu zakończenia postępowania
 
     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Prezydent Miasta Gdyni, wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej obwieszcza, że w dniu 30 czerwca 2020 r. zostało wydane zawiadomienie o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania w sprawie dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Gdyni, oznaczoną ewidencyjnie jako Obręb Chwarzno-Wiczlino (działki oznaczone ewidencyjnie jako nr 3300 o pow. 0,0807 ha, nr 3340/1 o pow. 0,0026 ha i 3340/2 o pow. 0,0040 ha), przejętą z mocy prawa na własność Gminy Miasta Gdyni na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa ulic Wiczlińskiej i Chwarznieńskiej w Gdyni na odcinku od SP 37 do ulicy Zaruskiego”).
     Z treścią zawiadomienia, jak i z wszystkimi aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Z uwagi na trwającą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pandemię koronawirusa SARS Cov-2 może to nastąpić tylko i wyłącznie po uprzednim umówieniu spotkania (tel. 58 668 8954).
     Za dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie wskazuje się dzień 30 czerwca 2020 r. Stosownie do art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia.
 

 
Otrzymują:
1. www.gdynia.pl/bip (zakładka prawo lokalne, obwieszczenia)
2. Tablica ogłoszeń umocowana do ogrodzenia Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, od strony ul. J. Bema, przy miejscach parkingowych przeznaczonych dla samochodów Urzędu Miasta Gdyni.
3. PNS a/a.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Bekacz
Wprowadził informację: Jakub Zieliński
Data wytworzenia informacji: 30.06.2020
Data udostępnienia informacji: 30.06.2020