Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych i możliwości zapoznania się z aktami w sprawie usunięcia drzewa z działki nr 1668 obr. 0012 Cisowa przy ul. Stokowskiego w Gdyni


 
UD.6131.17.2020.KW
Gdynia, dnia 25.03.2020r.
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych.
 
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 256) oraz  z art. 83 ust. 1 i art. 83a ust. 7  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 55),
 
Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia
 
o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek z dnia 29.01.2020r. (uzupełniony w dniu 18.02.2020r.) Spółdzielni Mieszkaniowej „Stoczniowiec” z siedzibą w Gdyni przy ul. Kalksztajnów 13 reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Panią Bożenę Wilczek oraz Zastępcę Prezesa Zarządu Pana Tomasza Wernera, oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań dotyczących postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie obumarłej czereśni ptasiej o obwodzie pnia 103cm z działki nr 1668 obręb 0012 Cisowa położonej przy ul. Leopolda Stokowskiego 9 w Gdyni, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.
 
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24 (pokój nr 514), tel. 58 6688498. Ustalenie tożsamości strony lub pełnomocnika następuje każdorazowo na podstawie dowodu tożsamości.
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni tj. od dnia 26.03.2020r. do dnia 09.04.2020r. na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni.
 
 
 
Z up. PREZYDENTA MIASTA
 
KIEROWNIK REFERATU
Zezwoleń na Wycinkę Drzew i Krzewów
w Wydziale Ogrodnika Miasta
 
mgr Anna Neugebauer

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Neugebauer
Wprowadził informację: Katarzyna Wereszko
Data wytworzenia informacji: 25.03.2020
Data udostępnienia informacji: 26.03.2020