Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie sosny pospolitej o obwodzie 45 cm z działki nr 151 obr. 0017 Karwiny położonej przy ul. Makuszyńskiego 9 w Gdyni


 
ROK.6131.80.2019.KW
Gdynia, dnia 13.02.2020r.
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji administracyjnej
 
Na podstawie art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (jednolity tekst: Dz. U. z 2020r., poz. 55) oraz art. 49 i art. 49b ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096, ze zm.),
 
Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia,
 
że po zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek z dnia 10.04.2019r. (uzupełniony w dniu 30.04.2019r.) Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny” z siedzibą w Gdyni przy ul. Korzennej 15 reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Zbigniewa Szymańskiego i Zastępcę Prezesa Zarządu Pana Marka Fułka została wydana przez Prezydenta Miasta Gdyni decyzja nr ROK.6131.80.2019.KW zezwalająca na usunięcie 1 szt. sosny pospolitej o obwodzie pnia 45cm z działki nr 151 obr. 0017 Karwiny położonej przy ul. Makuszyńskiego 9 w Gdyni.
 
 
Strony postępowania mogą zapoznać się z wydaną decyzją w pokoju nr 514, w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24, w godzinach 8.ºº - 16.ºº po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobą prowadzącą postępowanie, tj. Panią Katarzyną Wereszko (tel. 58 668-84-98).
Ustalenie tożsamości strony lub pełnomocnika następuje każdorazowo na podstawie dowodu tożsamości.
 
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni tj. od dnia 14.02.2020r. do dnia 28.02.2020r. na stronie BIP Urzędu Miasta. Po upływie tego okresu doręczenie decyzji w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.
Organ na wniosek strony, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, może jej udostępnić odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.
 
 
 
 
Z up. PREZYDENTA MIASTA
 
mgr Anna Neugebauer
Główny Specjalista
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Neugebauer
Wprowadził informację: Katarzyna Wereszko
Data wytworzenia informacji: 13.02.2020
Data udostępnienia informacji: 14.02.2020