Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 2 szt drzew znajdujących się przy ul. Szefki 4 w Gdyni

UD.6131.60.2020.KJ                                                              Gdynia, dnia 07.01.2021r.
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji administracyjnej
 
Na podstawie art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 55, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 256, ze zm.),
 
Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia,
 
że po zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew znajdujących się na działce nr 1253, obręb 0027 Wielki Kack położonej przy ul. Szefki 4 w Gdyni, prowadzonego na wniosek z dnia 30.03.2020r. (data wpływu 15.04.2020r.), uzupełnionego ostatecznie w dniu 27.05.2020r. złożony przez Wspólnotę Mieszkaniową ul. Szefki 4 z siedzibą w Gdyni przy ul. Szefki 4 reprezentowaną przez członków zarządu Panią Ewę Serocką i Pana Jarosława Puszko, została wydana decyzja nr UD.6131.60.2020.KJ zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew znajdujących się na działce nr 1253, obręb 0027 Wielki Kack położonej przy ul. Szefki 4 w Gdyni.
 
Strony postępowania mogą zapoznać się z wydaną decyzją w pokoju nr 514, w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24, w godzinach 8.ºº - 15.ºº
 
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni tj. od dnia 13.01.2021r. do dnia 27.01.2021r. na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni. Po upływie ww. terminu zawiadomienie uważa się za dokonane.
Organ na wniosek strony, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, może jej udostępnić odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.
 
z up. PREZYDENTA MIASTA
Anna Neugebauer
 
Kierownik Referatu
Zezwoleń na Wycinkę Drzew i  Krzewów
w Wydziale Ogrodnika Miasta
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Neugebauer
Wprowadził informację: Katarzyna Jando
Data wytworzenia informacji: 07.01.2021
Data udostępnienia informacji: 13.01.2021