Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej przy ul. Kartuskiej 46,46A,48,50                                                                                                                  Gdynia, dnia 07.04.2021 r.

PNS.6853.5.2020.MB


Obwieszczenie
o wydaniu decyzji


Działając na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)


Prezydent Miasta Gdyni,
wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej
zawiadamia


o wydaniu decyzji nr 27/2021 z dnia 31 marca 2021 r. o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Kartuskiej 46,46A,48,50, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2952/2 Obręb 0010 Chylonia, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW GD1Y/00101794/8, poprzez zezwolenie spółce Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku na założenie i przeprowadzenie na części tej nieruchomości przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej.
Planowane do wykonania prace na działce nr 2952/2 dotyczą przebudowy kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia nr 7404 – na odcinku o długości 35 metrów - zlokalizowanej pomiędzy istniejącą stacją transformatorową 2740 Świecka II, a istniejącą stacją transformatorową T-2704 Kartuska.


Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, wykonującego zadanie starosty z zakresu administracji rządowej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Za dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie wskazuje się dzień 7 kwietnia 2021 r.
Stosownie do art. 49 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 49b kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępni stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzja nie będzie mogą być udostępniona stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadomi o tym stronę i wskaże w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji może być niezwłocznie udostępniony.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Bekacz
Wprowadził informację: Jolanta Śmigiel
Data wytworzenia informacji: 07.04.2021
Data udostępnienia informacji: 07.04.2021