Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 27/2020 z dnia 17.042020 r. o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Gdyni: dz. nr 970, obr. 0018 Leszczynki, ul. S. Karnkowskigo

Gdynia, dnia 22.04.2020 r.
PNS.6853.3.2020.MB
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz.U. z 2020 r., poz. 256)
 
Prezydent Miasta Gdyni,
wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej
zawiadamia
 
o wydaniu decyzji nr 27/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0018 Leszczynki jako działki nr: 970, położonej w Gdyni przy ul. Stanisława Karnkowskigo, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą T.10 W. 328 Chylonia; nr 971, położonej w Gdyni przy ul. Zygmunta Działowskiego, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą T.10 W. 327 Chylonia; nr 1066, położonej w Gdyni przy ul. Działdowskiej, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą GD1Y/00001269/8, stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej przy Towarzystwie Robotników Katolickich, przez zezwolenie Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni na przebudowę sieci wodociągowej na ww. nieruchomości.
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, wykonującego zadanie starosty z zakresu administracji rządowej w terminie 14 dni od dnia ustania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
Mając na uwadze przepisy art. 15zzs ust. 1 pkt 6 i ust 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zmianami), bieg terminu do złożenia odwołania od niniejszej decyzji rozpocznie się z dniem ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
 
Czynności dokonane przed upływem tego terminu są skuteczne.
 
Za dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie wskazuje się dzień 22 kwietnia 2020 r.
Stosownie do art. 49 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia, który zacznie biec od dnia ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Bekacz
Wprowadził informację: Szymon Kowszyk
Ostatnio zmodyfikował: Szymon Kowszyk
Data wytworzenia informacji: 22.04.2020
Data udostępnienia informacji: 24.05.2020
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.05.2020 08:14 Aktualizacja treści Szymon Kowszyk
21.05.2020 14:15 Aktualizacja treści Szymon Kowszyk
21.05.2020 14:13 Aktualizacja treści Szymon Kowszyk