Obwieszczenie o wszczęciu postępowania oraz o terminie i miejscu oględzin w terenie w sprawie usunięcia 2 szt. drzew - dz. nr 138, obręb 0017 Karwiny, ul. Makuszyńskiego 50, 52 i 54 w Gdyni

Gdynia, dnia 07.04.2021r.
UDW.6131.32.2021.KG
za dowodem doręczenia
 
ZAWIADOMIENIE
 
Na podstawie art. 79 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256, ze zm), w związku z art. 83 ust. 1 pkt 1 i art. 83c ust. 1 ustawy z dnia16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 55, ze zm.),
                                                               zawiadamia się                           
 
o terminie i miejscu przeprowadzenia dowodu z oględzin, w ramach postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek z dnia 26.02.2021r., (data wpływu 02.03.2021r., złożony przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Za Falochronem” z siedzibą w Gdyni przy ul. Makuszyńskiego 52C reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pana Sławomira Ochocińskiego i Pełnomocnika Zarządu Panią Annę Hinczewską, w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew znajdujących się na działce nr 138, obręb 0017 Karwiny położonej przy ul. Makuszyńskiego 50, 52 i 54 w Gdyni. Przedmiotowe oględziny odbędą się w dniu 04 maja 2021r. o godz. 12:00 na terenie ww. działki.
 
pouczenie
 
Zgodnie z art. 32 i art. 33 Kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania osobiście lub przez pełnomocnika (posiadającego dokument potwierdzający jego umocowanie do działania w imieniu strony, który należy dołączyć do akt zgodnie z art. 76a Kpa w oryginale lub jego poświadczoną urzędowo kopię)*. 
W przypadku braku możliwości wejścia na teren nieruchomości, na której usytuowane są planowane do usunięcia drzewa lub w przypadku braku możliwości identyfikacji drzew na jej terenie wobec nieobecności wnioskującego podczas umówionych przez organ oględzin, konieczne będzie wyznaczenie kolejnego terminu ich przeprowadzenia.
Z dokumentacją przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Wydziale Ogrodnika Miasta Urzędu Miasta Gdyni, przy ul. 10 Lutego 24 (pokój 514), od poniedziałku do piątku, po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobą prowadzącą postępowanie, tj. Panią Katarzyną Gorską (tel. 58 668-84-91). Ustalenie tożsamości stron lub pełnomocnika następuje każdorazowo na podstawie dowodu tożsamości.      
z up. PREZYDENTA MIASTA
Anna Neugebauer
 
 
Kierownik Referatu
Zezwoleń na Wycinkę Drzew i  Krzewów
w Wydziale Ogrodnika Miasta
 
Otrzymują:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Za Falochronem”, ul. Makuszyńskiego 52C, 81-595 Gdynia,,
UDW – aa.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Neugebauer
Wprowadził informację: Katarzyna Jando
Data wytworzenia informacji: 07.04.2021
Data udostępnienia informacji: 08.04.2021