Obwieszczenie o uzupełnieniu materiału dowodowego w sprawie o ograniczenie, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Gdyni (dz. nr 1487, obręb Leszczynki)

Gdynia, dnia 16.09.2020 r.
PNS.6853.7.2020.MB


OBWIESZCZENIE O UZUPEŁNIENIU MATERIAŁU DOWODOWEGO

     Działając na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie o ograniczenie, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Augustyna Kordeckiego 6, 8, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1487 obręb 0018 Leszczynki, przez udzielenie spółce Energa-Operator SA, Oddział w Gdańsku zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na ww. nieruchomości odcinka elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej średniego napięcia 15 kV, Prezydent Miasta Gdyni, wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej zawiadamia, iż pełnomocnik Inwestora w dniu 15 września 2020 r. uzupełnił materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie, wskazując prawidłową długość odcinka linii kablowej projektowanej na działce nr 1487 na 51 metrów, w tym odcinek o długości 42 metry ułożony zostanie w rurach ochronnych HDPE o średnicy 160 mm, zaś odcinek o długości 9 metrów bez rur ochronnych. Jednocześnie wyjaśniono, iż odcinek linii kablowej o długości 32 metry pod miejscami parkingowymi zostanie ułożony w ziemi metodą bezwykopową z zastosowaniem techniki przewiertu sterownego (w rurze ochronnej HDPE 160mm), zaś pozostały odcinek zostanie ułożony w „otwartym” wykopie (szerokość wykopu: ok. 30 cm.).
     Jednocześnie informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu został zebrany cały materiał dowodowy.
     Przed wydaniem decyzji strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.
     Za dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie wskazuje się dzień 16 września 2020 r. Stosownie do art. 49 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia.
     Ze zgromadzonym materiałem dowodowym sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania (tj. 8:00 – 16:00).
     Jednakże z uwagi na stan epidemii i podejmowane działania, mające na celu ograniczenie ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem COVID-19, ograniczona została możliwość osobistego stawiennictwa w Urzędzie Miasta Gdyni. W związku z powyższym, w przypadku wyrażenia woli skorzystania z uprawnienia zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji, proszę o kontakt telefoniczny pod nr telefonu 58 668 85 25 lub mailowy (m.bekacz@gdynia.pl).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Bekacz
Wprowadził informację: Jakub Zieliński
Data wytworzenia informacji: 16.09.2020
Data udostępnienia informacji: 16.09.2020