Obwieszczenie dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa i przebudowa części budynków Szpitala Morskiego im. PCK przy ul. Powstania Styczniowego 1

RAA.6733.1.14.2020.IWD-840/1                                                                                                                          Gdynia, 18.05.2020r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020, poz. 293) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020, poz. 256, z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek wniesiony w dniu 18.02.2020r. i uzupełniony ostatecznie w dniu 23.03.2020r. przez Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., w imieniu której wystąpiła pełnomocnik – Pani Ludmiła Magdańska, została wydana w dniu 18.05.2020r. przez Prezydenta Miasta Gdyni decyzja nr RAA.6733.1.14.2020.IWD-840/1 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym, polegającej na: rozbudowie i przebudowie części budynków Szpitala Morskiego im. PCK: budynku nr 3 i nr 4 na izbę przyjęć, budynku nr 2 na oddział chorób wewnętrznych oraz budowie dwóch klatek schodowych: do budynku nr 2 i nr 4, budowie drogi pożarowej ze zjazdem na ul. Huzarską wraz przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej (zewnętrznej i wewnętrznej) przy ul. Powstania Styczniowego 1 w Gdyni, na terenie działek nr: 1709, 1712, 1713, 1746, 1747 i 1752, obręb Redłowo – 0025.
 
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miasta  Gdyni  (www.gdynia.pl) wraz z wydaną decyzją i załącznikami.
Po upływie 14 dni licząc od dnia 24 maja 2020r., doręczenie w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.
 
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i udostępnienie obwieszczenia:
inspektor - mgr inż. arch. Irena Wierowska – Dziuba

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Wioletta Gałczyńska-Nowak
Data wytworzenia informacji: 18.05.2020
Data udostępnienia informacji: 21.05.2020