Obwieszczenie dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej dz 520 obr. Cisowa, ul. Handlowa

RAA.6733.1.21.2020.WGN-1177/dz. 520                                                                                                           Gdynia, 13.05.2020r.
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 293) oraz na podstawie art. 49 i art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 256 z późn. zm.) zawiadamia się, że po zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek nr 44585/2020 wniesiony w dniu 12.03.2020r. przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Marka Datta, została w dniu 13.05.2020r. wydana przez Prezydenta Miasta Gdyni decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ulicy Handlowej w Gdyni, część działki nr 520 obręb 0012 Cisowa.
 
 
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miasta Gdyni (www.gdynia.pl) wraz z wydaną decyzją i załącznikami. Po upływie 14 dni licząc od następnego dnia po dniu, w którym odwołany zostanie stan epidemii  lub stan zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, doręczenie w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i udostępnienie obwieszczenia:
Wioletta Gałczyńska-Nowak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Wioletta Gałczyńska-Nowak
Data wytworzenia informacji: 13.05.2020
Data udostępnienia informacji: 21.05.2020