Obwieszczenie dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr: 5054, 5047, obręb 0011 – Chwarzno – Wiczlino,

RAA.6733.1.17.2021.DD – 1380/dz.5054                                                                                                        Gdynia, 29.04.2021r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021, poz. 741) oraz na podstawie art. 49 i art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021, poz. 735), zawiadamiam, że w dniu 29.04.2021r. na podstawie wniosku wniesionego w dniu 27.04.2021r. przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 w Tarnowie, w imieniu której wystąpił pełnomocnik – Pan Krzysztof Wójtowicz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, polegającej na:
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn63PE, na terenie działek nr: 5054, 5047, obręb 0011 – Chwarzno – Wiczlino, w ramach zadania pod nazwą „sieć gazowa średniego ciśnienia dn63PE”.
 
W związku z ograniczeniem dostępu do Urzędu Miasta Gdyni, z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne wywołane Koronawirusem, strony mogą wnosić uwagi oraz otrzymywać informacje za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgodnie z art. 39 i 39¹ § 1 K.p.a.) lub wrzutni znajdującej się w budynku Urzędu Miasta Gdyni od strony ul. gen. Józefa Bema w Gdyni.
Wgląd w akta sprawy możliwy będzie jedynie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni, pod numerem telefonu 58 668 84 16.
Zgodnie z § 21 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 512, z późn. zm.), do dnia 3 maja 2021r. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.Z uwagi na możliwości organizacyjno – techniczne długość wizyty nie może przekroczyć 30 minut.
 
Obwieszczenie niniejsze, wraz z kopią wniosku i załącznikiem mapowym, umieszcza się na stronie internetowej Urzędu (www.gdynia.pl). Po upływie 14 dni doręczenie w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.
 
 
                                                                                                                                      Z up. PREZYDENTA MIASTA
 
                                                                                                                                    mgr inż. arch. Renata Stelmach
                                                                                                                                            ARCHITEKT MIEJSKIOsoba odpowiedzialna za przygotowanie i udostępnienie obwieszczenia:
podinspektor - mgr inż. Dominika Dybowska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Wioletta Gałczyńska-Nowak
Data wytworzenia informacji: 29.04.2021
Data udostępnienia informacji: 30.04.2021