Obwieszczenie dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w ul. Grodnieńskiej, Orańskiej i Lidzkiej

RAA.6733.1.9.2021.IWD-1081/dz.3708                                                                                                           Gdynia, 30.04.2021r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021, poz. 741) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021, poz. 735), zawiadamiam, że na wniosek wniesiony w dniu 16.03.2021r. przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 w Tarnowie, w imieniu której wystąpił pełnomocnik – Pan Ryszard Dagil, została wydana w dniu 30.04.2021r. przez Prezydenta Miasta Gdyni decyzja nr RAA.6733.1.9.2021.IWD-1181/dz.3708 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o znaczeniu lokalnym polegająca na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia w ul. Grodnieńskiej, Orańskiej i Lidzkiej w Gdyni, na terenie działek nr: 3562, 3563 i 3708, obręb Mały Kack – 0019, w ramach zadania pod nazwą „Budowa sieci gazowej dn125PE niskiego ciśnienia w Gdyni”.
 
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miasta  Gdyni  (www.gdynia.pl) wraz z wydaną decyzją i załącznikami.
Po upływie 14 dni doręczenie w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.
 
 
 
                                                                                                                          Z up. PREZYDENTA MIASTA
 
                                                                                                                        mgr inż. arch. Renata Stelmach
                                                                                                                               ARCHITEKT MIEJSKI
 
 
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i udostępnienie obwieszczenia:
inspektor – mgr inż. arch. Irena Wierowska - Dziuba

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Wioletta Gałczyńska-Nowak
Data wytworzenia informacji: 30.04.2021
Data udostępnienia informacji: 30.04.2021