Obwieszczenie dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej z latarniami przy skrzyżowaniu ul. Staffa i Kruczkowskiego

RAA.6733.1.16.2020.WGN-1111/sieć nn                                                                                                               Gdynia, 08.05.2020r.
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 293) oraz na podstawie art. 49 i art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 256) zawiadamia się, że po zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek nr 31608/2020 wniesiony w dniu 21.02.2020r. przez Gminę Miasta Gdyni, reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Włodzimierza Melzackiego, została w dniu 20.04.2020r. wydana przez Prezydenta Miasta Gdyni decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV oświetlenia ulicznego i ciągów pieszych z latarniami o wys. do 8m na terenie działek nr 508, 509, 510, 514, 489/2, 519/1, 519/2, 521/1, 521/2, 489/3 obręb 0017 Karwiny w Gdyni, dla zadania pod nazwą:
„Oświetlenie ul. Staffa od skrzyżowania z ul. Kruczkowskiego do skrzyżowania z ul. Nałkowskiej oraz ciągów pieszych przed budynkiem ZSP 2 przy ul. Staffa”
 
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miasta Gdyni (www.gdynia.pl) wraz z wydaną decyzją i załącznikami. Po upływie 14 dni licząc od następnego dnia po dniu, w którym odwołany zostanie stan epidemii  lub stan zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, doręczenie w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i udostępnienie obwieszczenia:
Wioletta Gałczyńska-Nowak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Wioletta Gałczyńska-Nowak
Data wytworzenia informacji: 08.05.2020
Data udostępnienia informacji: 21.05.2020