o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów w sprawie zmiany decyzji nr ROK.6131.64.2019.NW z dnia 04.07.2019r. zezwalającej na usunięcie 2 szt. drzew przy ul. Młyńskiej 25 w Gdyni

ROK.6131.64.2019.NW                                                                            
Gdynia, dnia 13.01.2021r.
 
 
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych.
 
Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 w związku z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., 256, ze zm.),
 
Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia
 
o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek z dnia 13.11.2020r. (data wpływu do Urzędu Miasta Gdyni 23.11.2020r.) Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Helskiej 8 w Gdyni w sprawie zmiany lokalizacji nasadzeń orzeczonych w pkt. 4 decyzji ROK.6131.64.2019.NW z dnia 04.07.2019r. zezwalającej na usunięcie 2 szt. drzew z działki nr 1527 obręb 0010 Chylonia położonej przy ul. Młyńskiej 25 w Gdyni.
 
W terminie wyznaczonym na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań strona może przedłożyć dodatkowe dowody celem wykazania przesłanek umożliwiających organowi wydanie decyzji zgodnej z jej żądaniem.
 
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24 (pokój nr 513), tel. 58 6688471. Ustalenie tożsamości strony lub pełnomocnika następuje każdorazowo na podstawie dowodu tożsamości.
 
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni tj. od dnia 13.01.2021r. do dnia 27.01.2021r. na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni. Po upływie ww. terminu zawiadomienie uznaje się za doręczone.
 
 
z up. PREZYDENTA MIASTA
 
  mgr  Anna Neugebauer
Kierownik Referatu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Neugebauer
Wprowadził informację: Natalia Wroniak
Data wytworzenia informacji: 13.01.2021
Data udostępnienia informacji: 13.01.2021