o wydaniu decyzji ROK.6131.188.2016.KW/NW z dnia 15.01.2021r. o ponownym nałożeniu obowiązku wykonania nasadzeń rekompensujących przy ul. Ramułta 38 w Gdyni dla Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

ROK.6131.188.2016.KW/NW                                                                             
Gdynia, dnia 15.01.2021r.
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji administracyjnej
 
Na podstawie art. 83c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (jednolity tekst: Dz. U. z 2020r., poz. 55 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.),
 
Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia,
 
że po zakończeniu postępowania w sprawie nałożenia ponownie w drodze decyzji obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z orzeczenia decyzji nr ROK.6131.188.2016.KW z dnia 14.11.2016r. wydanej dla Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Helskiej 8 zezwalającej na usunięcie 2 szt. klonów pospolitych z działki 262 obręb 0018 Leszczynki położonej przy ul. Ramułta 38 w Gdyni, została wydana przez Prezydenta Miasta Gdyni decyzja nr ROK.6131.188.2016.KW/NW z dnia 15.01.2021r. o ponownym nałożeniu obowiązku wykonania nasadzeń rekompensujących w związku z niezachowaniem żywotności 2 szt. posadzonych drzew zgodnie z orzeczeniem decyzji nr ROK.6131.188.2016.KW z dnia 14.11.2016r., przed upływem 3 lat od dnia ich posadzenia i zobowiązano wnioskodawcę do posadzenia 2 szt. drzew ozdobnych (do wyboru rodzaje i gatunki: klon pospolity, klon jawor, klon srebrzysty, kasztanowiec zwyczajny, olsza czarna, brzoza brodawkowata, grab pospolity, buk zwyczajny, jesion wyniosły jesion pensylwański, orzech włoski, modrzew europejski, modrzew japoński, świerk pospolity, świerk kłujący, sosna zwyczajna, platan klonolistny ‘Acerifolia’, topola biała, topola osika, topola czarna, topola berlińska, topola chińska, wiśnia ptasia, wiśnia pospolita, śliwa wiśniowa, wiśnia wonna, czeremcha zwyczajna, daglezja zielona, grusza polna, dąb czerwony, wierzba, jarząb pospolity, lipa z wyjątkiem lipy srebrzystej, wiąz szypułkowy, wiąz górski lub wiąz pospolity) o obwodach pni mierzonych na wysokości 100cm od podłoża nie mniejszych niż 18cm na działce nr 262 obręb 0018 Leszczynki położonej przy ul. Ramułta 38 w Gdyni lub na innej działce należącej do wnioskodawcy położonej w dzielnicy Leszczynki lub Chylonia w Gdyni, w terminie do dnia 30 kwietnia 2021r.
Strony postępowania mogą zapoznać się z wydaną decyzją, w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24, w godzinach 8.ºº - 16.ºº .
 
 
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni tj. od dnia 15.01.2021r. do dnia 29.01.2021r. na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni.
 
z up. PREZYDENTA MIASTA
 
mgr  Anna Neugebauer
Kierownik Referatu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Neugebauer
Wprowadził informację: Natalia Wroniak
Data wytworzenia informacji: 15.01.2021
Data udostępnienia informacji: 15.01.2021