Wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Miejsce Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Adres: ul. Władysława IV 43 (II piętro), 81-395 Gdynia
Numer pokoju: 4

W godzinach: 08:00 - 14:30
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 880-83-78

Fax: brak
E-mail: pzon@gcz.gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Warunkiem ubiegania się o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności jest złożenie następujących dokumentów:
- wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności; 
- kserokopia ostatniego, prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) – orzeczenie jest prawomocne po 14 dniach od daty odbioru orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Jednakże zgodnie z pouczeniem zawartym w orzeczeniu, w trakcie terminu do wniesienia odwołania, jeżeli wnioskodawca zgadza się z wszystkimi postanowieniami zawartymi w orzeczeniu o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, przysługuje mu prawo do wniesienia zrzeczenia się prawa do odwołania. Wówczas z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, orzeczenie staje się ostateczne i prawomocne;
- 1 fotografia o wymiarach 35×45 mm (także w przypadku dzieci), tło jasnobiałe, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby w chwili składania wniosku o wydanie legitymacji, przedstawiający osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (w przypadku osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku fotografia może przedstawiać osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a w przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, fotografia może przestawiać osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografie takie są zamieszczone w dokumencie potwierdzającym tożsamość tych osób);
dowód osobisty do wglądu;
- pełnomocnictwo/upoważnienie do złożenia wniosku o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności jeżeli wniosek składa w jej imieniu inna osoba.
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność można złożyć:
- osobiście, w siedzibie Zespołu
- wysyłając pocztą na adres siedziby Zespołu
- poprzez osobę upoważnioną

Odbiór legitymacji:
Wnioskodawca odbiera legitymację osoby niepełnosprawnej osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez osobę upoważnioną po okazaniu przez nią dokumentu potwierdzającego jej tożsamość oraz pisemnego upoważnienia do odbioru legitymacji.
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, Zespół nie ma uprawnień do wysyłania dokumentu pocztą.
Opłaty: Wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności jest bezpłate.

W przypadku zgubienia lub zniszczenia (legitymacji plastikowej) - obowiązuje opłata w wysokości 15 zł.
Wpłaty należy dokonać na niżej wskazany rachunek bankowy:
91 1020 1811 0000 0102 0321 2883
Adres: Gdyńskie Centrum Zdrowia, 81-613 Gdynia, ul. Chwarznieńska 4
Tytułem: opłata za wydanie duplikatu legitymacji wraz z imieniem i nazwiskiem osoby ubiegającej się o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. 

Osoby posiadające legitymację w wersji papierowej (wydana przed 1 września 2017 r.) mogą ubiegać się o wymianę legitymacji bezpłatnie.
Czas załatwienia sprawy: 30 dni
Tryb odwoławczy: Nie podlega
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Inne informacje: Legitymacja jest wydawana na czas ważności orzeczenia, jednakże nie dłużej niż:
5 lat – w przypadku legitymacji dokumentującej niepełnosprawność (dzieci);
10 lat – w przypadku legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności dla osób które nie ukończyły 60 roku życia;
na stałe – dla osób które ukończyły 60 rok życia.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Wiśniewska
Wprowadził informację: Patrycja Zachara
Ostatnio zmodyfikował: Patrycja Zachara
Data wytworzenia informacji: 19.11.2018
Data udostępnienia informacji: 19.11.2018
Ostatnia aktualizacja: 31.10.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.10.2023 10:35 Aktualizacja treści Patrycja Zachara
31.10.2023 10:32 Aktualizacja treści Patrycja Zachara
31.10.2023 10:20 Aktualizacja treści Patrycja Zachara
31.10.2023 10:18 Aktualizacja treści Patrycja Zachara
31.10.2023 10:17 Aktualizacja treści Patrycja Zachara
31.10.2023 10:05 Aktualizacja treści Patrycja Zachara
22.06.2023 10:04 Aktualizacja treści Joanna Kowalewska
05.04.2022 13:28 Zmiana załącznika Patrycja Zachara
01.03.2022 09:58 Zmiana załącznika Patrycja Zachara
08.07.2020 15:18 Aktualizacja treści Patrycja Zachara
03.02.2020 13:13 Aktualizacja treści Patrycja Zachara
04.11.2019 08:15 Korekta Patrycja Zachara
31.07.2019 10:09 Aktualizacja treści Patrycja Zachara
14.06.2019 10:17 Aktualizacja treści Patrycja Zachara
25.04.2019 11:51 dodanie kategorii niepełnosprawni Michał Kowalski
21.02.2019 12:02 Aktualizacja treści Patrycja Zachara
21.11.2018 14:14 Aktualizacja treści Patrycja Zachara
19.11.2018 12:29 Publikacja Patrycja Zachara