Wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Miejsce Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Adres: ul. Władysława IV 43 (II piętro), 81-395 Gdynia
Numer pokoju: II piętro, pok. 4

W godzinach: 00:00 - 00:00
W dniach:
poniedziałek - piątek 8:00-14:30

Numer telefonu:
58 880-83-78
58 880-83-23
58 880-83-76
58 880-83-77

Fax: brak
E-mail: pzon@gcz.gdynia.pl
Wymagane dokumenty: 1. wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności; 
2. kserokopia ostatniego, prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu);
3. 1 fotografia o wymiarach 35x45 mm (także w przypadku dzieci), tło jasnobiałe, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby w chwili składania wniosku o wydanie legitymacji, przedstawiający osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (w przypadku osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku fotografia może przedstawiać osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a w przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania,  fotografia może przestawiać osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografie takie są zamieszczone w dokumencie potwierdzającym tożsamość tych osób);
4. dowód osobisty do wglądu;
5. kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy (w przypadku składania wniosku przez osobę upoważnioną);
6. pełnomocnictwo/upoważnienie do złożenia wniosku o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności jeżeli wniosek składa w jej imieniu inna osoba.
Sposób załatwienia sprawy: Legitymacja
Opłaty: Legitymacja wydana po raz pierwszy – nie podlega

Duplikat legitymacji – 15 zł

Nr rachunku bankowego:
PKO BP SA
91 1020 1811 0000 0102 0321 2883
Gdyńskie Centrum Zdrowia
81-395 Gdynia, ul. Władysława IV 43
Czas załatwienia sprawy: Nie określono w przepisach
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
Podstawa prawna: 1. Ustawa  z dnia 27 sierpnia 1997 roku rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
Inne informacje: 1. Legitymacje wydaje się tylko i wyłącznie na podstawie orzeczeń
powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności;
 
2. Jest wydawana na czas ważności orzeczenia, jednakże nie dłużej niż:
·         5 lat – w przypadku legitymacji dokumentującej niepełnosprawność (dzieci);
·         10 lat – w przypadku legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności dla osób które nie ukończyły 60 roku życia;
·         na stałe – dla osób które ukończyły 60 rok życia.
 
3. Stopień niepełnosprawności i symbol przyczyny niepełnosprawności na nowej legitymacji wpisuje się wyłącznie na wniosek osoby niepełnosprawnej.
 
4. Osoba niepełnosprawna odbiera legitymację osoby niepełnosprawnej osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez osobę upoważnioną po okazaniu przez nią dokumentu potwierdzającego jej tożsamość oraz pisemnego upoważnienia do odbioru legitymacji.
 
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, Zespół nie ma uprawnień do wysyłania dokumentu pocztą.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Wiśniewska
Wprowadził informację: Patrycja Zachara
Ostatnio zmodyfikował: Patrycja Zachara
Data wytworzenia informacji: 19.11.2018
Data udostępnienia informacji: 19.11.2018
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.04.2022 13:28 Zmiana załącznika Patrycja Zachara
01.03.2022 09:58 Zmiana załącznika Patrycja Zachara
08.07.2020 15:18 Aktualizacja treści Patrycja Zachara
03.02.2020 13:13 Aktualizacja treści Patrycja Zachara
04.11.2019 08:15 Korekta Patrycja Zachara
31.07.2019 10:09 Aktualizacja treści Patrycja Zachara
14.06.2019 10:17 Aktualizacja treści Patrycja Zachara
25.04.2019 11:51 dodanie kategorii niepełnosprawni Michał Kowalski
21.02.2019 12:02 Aktualizacja treści Patrycja Zachara
21.11.2018 14:14 Aktualizacja treści Patrycja Zachara
19.11.2018 12:29 Publikacja Patrycja Zachara